Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Aktualności

12.10.2016 Konkurs ZNAJDŹ NAZWĘ DLA TRAMWAJU 105N

 

 

Regulamin Konkursu „ZNAJDŹ NAZWĘ DLA TRAMWAJU 105N”

 

I.          Organizator

 

1.       Organizatorem Konkursu „ZNAJDŹ NAZWĘ DLA TRAMWAJU 105N” (zwanego dalej Konkursem) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13  (adres do korespondencji ul. Brożka 3, 30-347 Kraków) - zwane dalej: Organizatorem.

2.         Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym: Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.         Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl/konkurs

4.         Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie www.mpk.krakow/konkurs oraz na profilu organizatora Facebook.    

 

II.        Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz

 

1.         W Konkursie może wziąć udział każdy (dalej zwany: Uczestnikiem), przy czym  Uczestnik niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

2.         Poprzez przystąpienie do Konkursu – przesłanie Pracy na adres wskazany w pkt.4 poniżej Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie prawni Uczestników akceptują zasady zawarte w Regulaminie i udzielają Organizatorowi licencji, o której mowa w pkt. III ppkt. 3 Regulaminu.

3.         Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4.         Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie propozycji nazwy tramwaju (dalej zwanej: Pracą), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@mpk.krakow.pl. Pracę na Konkurs można przesyłać w dniach od 10 października 2016 roku do 23 października 2016 roku. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

5.         Prace składane w Konkursie muszą spełniać  wymogi opisane w Regulaminie.

 

III.      Wymagania dotyczące prac konkursowych

 

1.         Każdy Uczestnik w jednym e-mailu może nadesłać tylko jedną propozycję nazwy dla kabiny tramwaju 105N, usytuowanej na parterze biurowca MPK przy ul. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta. Jeden e-mail może  zawierać tylko jedną propozycję nazwy. E-maile zawierające więcej niż jedną propozycję nazwy nie będą podlegały ocenie. Uczestnik chcący zgłosić kilka propozycji nazw każdą z nazw może przesłać w  odrębnym e-mailu.

2.         Wskazane jest aby Uczestnik, w miarę możliwości, odwiedził miejsce gdzie znajduje się tramwaj, o którym mowa w pkt.1 powyżej obejrzał go z zewnątrz, a także zajrzał do wnętrza tramwaju  i skorzystał ze znajdujących się tam  atrakcji.

3.         Przesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej licencji do wykorzystywania pracy na następujących polach eksploatacji: publiczne używanie pracy, wystawianie pracy, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie (w tym na portalu Facebook), wprowadzanie pracy do obrotu, w szczególności druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystywanie w celach marketingowo-promocyjnych, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Licencja obejmuje również prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

4.         Uczestnicy, których prace przejdą do II etapu oceny, o czym mowa w pkt. IV Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w załączniku Nr 1 do Regulaminu. Administratorem danych jest Organizator.

 

IV.      Ocena prac konkursowych

 

1.         Konkurs jest dwuetapowy.

2.         W pierwszym etapie oceny, który będzie miał miejsce od 24 października 2016 r. do 26 października 2016 r. prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Przy czym jeżeli prace kilku uczestników będą takie same, oceniane będą te, które zostały przesłane jako pierwsze.

3.         Komisja będzie składać się z 4-5 osób. 

4.         Prace niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

5.         Komisja Konkursowa będzie oceniała prace pod względem :

1)    zgodności z tematem i celami Konkursu,

2)    oryginalności i innowacyjności.

6.         Komisja dokona wyboru 3 najciekawszych prac. Do osób, których prace zostaną wybrane Organizator prześle kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.         Warunkiem przejścia pracy do II etapu oceny będzie przesłanie do dnia 28 października 2016 r. przez osoby, których prace zostały zakwalifikowane przez Komisję Konkursową do drugiego etapu oceny, na adres MPK S.A. Kraków, ul. Brożka 3, 30-347 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@mpk.krakow.pl, wypełnionej i kompletnej karty zgłoszenia. Pod uwagę będzie brana data wpływu pracy do siedziby Organizatora lub na adres e-mail. W przypadku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych kartę zgłoszenia wypełnia jej przedstawiciel prawny.

8.         Wypełnienie i przesłanie w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14:00 karty zgłoszenia jest równoznaczne z przejściem pracy do II etapu oceny. Brak przesłania formularza we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

9.         Osoba wypełniająca kartą zgłoszenia ma obowiązek podania danych aktualnych i prawdziwych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych nieprawdziwych lub niekompletnych.

10.     Prace wybrane przez Komisję Konkursową umieszczone zostaną od 28 października 2016 r. do 06 listopada 2016 r. na profilu Organizatora na portalu facebook, gdzie w ramach II etapu oceny na prace będą głosowali wszyscy zalogowani użytkownicy facebooka. Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę głosy oddane przez zalogowanych użytkowników portalu facebook utworzy listę rankingową prac. O kolejności na liście rankingowej decydować będzie ilość oddanych głosów/kliknięć „Lubię to”.

11.     Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu będzie miało miejsce na profilu Organizatora na portalu Facebook  dnia 07 listopada 2016 r.

12.     O dokładnym miejscu i terminie rozdania nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

 

V.        Nagrody

 

1.         Nagroda I  - zestaw gadżetów oraz możliwość zwiedzenia Głównej Dyspozytorni Ruchu.

2.         Nagroda II, III -  zestaw gadżetów.

 

VI.      Postanowienia dodatkowe

 

1.         Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów związanych z odbiorem nagrody w Krakowie takich jak np. transport i koszty pobytu.

2.         Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

3.         Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór Karty Zgłoszenia wraz z oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy, o udzieleniu licencji, o której mowa w pkt. III Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4.         Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

5.         Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

6.         Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MPK w Krakowie przy ul. Brożka 3, pok. 233) lub telefonicznie: 12 254 11 07.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS