Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Bilety

Bieżące sprawy dotyczące biletów

 

 

BILETY - informacje bieżące

 

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI

 

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/920/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.). oraz UCHWAŁA NR XL/707/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://kmkrakow.pl/uprawnienia do ulg

 

 

 

Bilet WSPÓLNY 70-minutowy

 

Od dnia 14.12.2014 r. do oferty biletowej został wprowadzony nowy rodzaj biletu czasowego: Bilet WSPÓLNY 70-minutowy (normalny i ulgowy) – na okaziciela, uprawniający do przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I + II oraz pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. (KMŁ) na odcinkach określonych w przepisach KMŁ, ważny przez 70 minut od skasowania w środkach komunikacji miejskiej lub nabycia w pociągach.

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR CXXI/1964/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://kmkrakow.pl/bilety/rodzaje-i-wzory-biletow.html

  

 

BILETY WOLNEJ JAZDY wydawane przez MPK dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+

 

Informujemy, że aktualnie rodzinom  3+ zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania na terenie Miasta Krakowa - Krakowską Kartę Rodzinną wydaje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2

 

Dzieci z rodzin, które uczestniczą w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+ są uprawnione do bezpłatnych przejazdów co dokumentują okazując w czasie kontroli biletowej Krakowską Kartę Rodzinną z zapisem Biletu wolnej jazdy lub Krakowską Kartę Rodzinną 4+ wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką.

 

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także dzieci z rodzin wielodzietnych 3+  zamieszkujących na stałe w obszarze Gminy Miejskiej Kraków (nie uczestniczących w programie KKR3+) oraz gmin objętych integracją, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

 

Uprawnienie obejmuje: dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia.

Dla uprawnionych z tego tytułu dzieci Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie Miejskiej wydaje MPK SA.

- w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 9:00 - 19:00

- w budynku MPK przy ul. Wawrzyńca 13, pokój 14 w poniedziałek w godz. 8:00 -16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

 

Więcej informacji o programie Krakowska Karta Rodzinna znajduje się pod adresem:

http://kkr.krakow.pl/ 

 

Warunkiem wydania biletów wolnej jazdy dla uprawnionych członków rodziny wielodzietnej jest:

 

1.  Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej 3+, w szczególności:

·      w przypadku rodzica – dokumentu potwierdzającego tożsamość,

·    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,

·   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – aktu urodzenia lub  dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dla potwierdzenia kontynuowania nauki: ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury lub zaświadczenia wydanego przez szkołę lub uczelnię potwierdzającego kontynuowanie nauki lub ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card)  lub Karty EURO26 Student  lub  Karta EURO<26 Student,

·      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga: Dla potwierdzenia statusu rodziny wielodzietnej w miejsce aktów urodzenia można przedłożyć Karty Dużej Rodziny, wydane dla co najmniej trójki dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony).

2.  Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów, które pozwolą na ustalenie czy miejscem zamieszkania rodziny wielodzietnej (tj. miejscem faktycznego przebywania z zamiarem stałego pobytu – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Kraków lub jedna z gmin objętych integracją międzygminną, z tym, że nie jest wymagane zamieszkiwanie wspólne.

A.   Podstawowym środkiem dowodowym są dowody osobiste rodziców/opiekuna oraz innych pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy, potwierdzające zameldowanie członków rodziny na pobyt stały.

B.   W przypadku, gdy rodzina zamieszkuje w obszarze integracji bez zameldowania stałego wymaga się złożenia stosownego oświadczenia potwierdzonego podpisem osoby składającej oświadczenie o miejscu zamieszkania członków rodziny, stanowiących rodzinę wielodzietną. Oświadczenie mogą składać: rodzic/rodzice, w imieniu swoim i dzieci (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego dzieci). Dodatkowo, konieczne jest okazanie innych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w miejscu zgłoszonym w oświadczeniu, w szczególności może to być:

 

·           zeznanie podatkowe PIT (I strona) lub deklaracja ZAP-3 rodzica/opiekuna prawnego, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (zawierające oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną),

·           zaświadczenie MOPS lub PCPR, potwierdzające, że rodzina zamieszkuje w Krakowie lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną i jest objęta pomocą społeczną (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oświadczenia),

·           aktualne rachunki wystawione na jednego z członków rodziny np.: za energię elektryczną, wodę, telefon, innego rodzaju umowy, abonamenty, korespondencja adresowana imiennie do osoby zainteresowanej i doręczana za pomocą podmiotów profesjonalnych (takich jak np.: Poczta Polska, firmy kurierskie),

·           legitymacje szkolne/przedszkolne, lub studenckie dzieci z wpisem miejsca zamieszkania,

·           dowody osobiste członków rodziny ze wskazanym miejscem zameldowania mogą być pomocne w potwierdzeniu miejsca zamieszkiwania jednakże pojęcie miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania nie są tożsame.

 

Uwaga: Przy wydawaniu biletów wolnej jazdy dla dzieci, które miały wydany bilet wolnej jazdy w roku poprzednim a ich rodzina nadal posiada status rodziny 3+, nie wymaga się udokumentowania miejsca zamieszkiwania.

 

Uprawnienie do uzyskania Biletu wolnej jazdy ustalane jest na dzień jego wydania.

 

Jeżeli w kolejnych latach jedno z dzieci zmieniło miejsce zamieszkania, przestało się uczyć lub ukończyło 24 lata i w związku z tym pozostało tylko jedno lub dwójka dzieci spełniających powyższe warunki - w takim przypadku one także tracą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

 

Wykaz gmin znajdujących się w obszarze objętym integracją międzygminną na podstawie zawartych Porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

·         Zabierzów

·         Liszki

·         Czernichów

·         Skawina

·         Świątniki Górne

·         Mogilany

·         Wieliczka

·         Kocmyrzów-Luborzyca

·         Michałowice

·         Zielonki

·         Iwanowice

·         Skała

·         Wielka Wieś

·         Niepołomice

·         Słomniki

 

 

 

ZMIANY DOTYCZĄCE WYDAWANIA KKM

 

 

Uprzejmie informujemy, że od 1.08.2014 roku Krakowska Karta Miejska jest wydawana bez numeru PESEL. Osoby, które posiadają KKM z numerem PESEL mogą ją wymienić w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów. Adresy punktów oraz godziny ich otwarcia są dostępne na bieżącej stronie (niżej).

 

 

INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH BILETY W PSB  

 

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 roku został otwarty nowy Punkt Sprzedaży Biletów przy Dworcu Głównym  w części Galerii   obok  pętli autobusowej MPK "Dworzec Główny Wschód". Ważną nowością jest to, że PSB pracuje również w sobotę.  

 

Wszystkie Punkty Sprzedaży Biletów (PSB), pracują tylko w dni powszednie w godzinach jak podano niżej, za wyjątkiem PSB Dworzec, który jest czynny również w sobotę.

  

 • ul. Podwale 3/5                                           - czynny  pn - pt , 9:00 - 19:00
 • os. Centrum D bl.7                                     - czynny  pn - pt , 9:00 - 19:00
 • ul. Krowoderskich Zuchów 8a                 - czynny  pn - pt , 9:00 - 19:00
 • ul. św. Wawrzyńca 13                               - czynny  pn - pt , 8:00 - 16:00
 • ul. Powstańców Wielkopolskich 6          - czynny  pn - pt , 9:00 - 17:00
 • Pętla autobusowa MPK  przy Dworcu    - czynny  pn - pt , 9:00 - 19:00 
  Głównym Wschód                                                    sobota , 8:00 - 16:00

 

 

NOWE MIEJSCE ODBIORU KKM ZAKUPIONEJ W INTERNECIE

 

Informujemy, że w PSB Podwale można odbierać KKM zakupione przez Internet w godzinach otwarcia Punktu, co powinno być znacznym udogodnieniem dla osób pracujących do późniejszych godzin. Stosowna opcja wyboru lokalizacji odbioru karty jest dostępna w formularzu rejestracji klienta na stronie KKM/eBilet. 

 

ZMIANY ZWIĄZANE Z BILETAMI

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku, obowiązuje nowa Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXI/877/12. Zmiany jakie ze sobą wnosi, dotyczy głównie biletów jednoprzejazdowych i czasowych, natomiast cena biletów okresowych nie uległa zmianie.

 

Z ważniejszych zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku można wymienić:

 

-Bilety CZASOWE 15 minut i 30 minut zostały zastąpione biletami odpowiednio: 20 minut i 40 minut.

 

-Bilet SEMESTRALNY wydawany dotychczas tylko studentom, otrzymały również dzieci od ukończenia lat 4 oraz uczniowie. Czas obowiązywania tego biletu wydłużono do 150 dni (poprzednio 140 dni).

 

-Bilet SOCJALNY (poprzednio: SOCJALNY BILET SENIORA) jest biletem miesięcznym wydawanym dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej., przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe. Zaświadczenia, na podstawie którego można nabyć  bilety socjalne, wydawane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej są ważne jeden miesiąc, po czym przed wykupieniem następnego biletu trzeba udać się po nowe zaświadczenie.

 

-Bilet RODZINNY uprawnia do bezpłatnego przejazdu również opiekuna (opiekunów) z dzieckiem (dziećmi) do lat 16.

 

 

 Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, straciły ważność po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie Uchwały LXI/877/12 - nie podlegają już dopłatom ani wymianie.

 

 Aktualne wzory biletów, wraz z cennikami są dostępne w menu „Dla Pasażera/Bilety”.

 

 

 

 

 

BILETY WOLNEJ JAZDY

 

 

 Informujemy, że każda osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie i po udokumentowaniu uprawnienia w sposób określony w uchwale lub ustawie, może otrzymać na życzenie spersonalizowaną KKM z zapisem Biletu Wolnej Jazdy na okres ważności dokumentów lub bezterminowo.

 

 

W przypadku uprawnionych grup wymienionych niżej, wydawanie bezpłatnych biletów dla osób określonych w Uchwale Rady Miasta Krakowa Nr XXI/231/11 odbywa się od poniedziałku do piątku:

 

W Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5         od godz. 9:00 do 19:00

 

Przy ulicy św. Wawrzyńca 13 pokój 14 czynne w:

 

Poniedziałki  8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek  7.00 - 15.00

 

 Lista uprawnionych: 

 • Dzieci z rodzin wielodzietnych
 • Honorowi dawcy krwi
 • Wychowankowie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci z zawodowych rodzin zastępczych
 • Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych w stopniu umiarkowanym
 • Dzieci nie słyszące
 • Osoby, które ukończyły 70 lat
 • Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Niewidomi
 • Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności -z upośledzeniem umysłowym
 • Inne osoby uprawnione na podstawie Uchwały RMK lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 

 

Poniżej lista uczelni, których legitymacje można doładowywać od razu w automacie KKM (nie wymagają formatowania w PSB):

 

WSZiB           - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

AGH               - Akademia Górniczo-Hutnicza

UJ                   - Uniwersytet Jagielloński

WSE              - Wyższa Szkoła Europejska

UP                  - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

PK                  - Politechnika Krakowska

KA                  - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

UR                  - Uniwersytet Rolniczy

 

 

BILET AKTYWIZUJĄCY DLA BEZROBOTNYCH

 

Bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania  Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

 

MPK S.A. w Krakowie informuje, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Krakowa:

 

 „Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych mają prawo do przejazdów ulgowych nie dłużej niż do 24 roku życia (zgodnie z Zał. Nr 2 pkt. II Lp. 2).

 

Od 1 stycznia 2013 roku uczniowie mogą korzystać z biletu SEMESTRALNEGO ważnego 150 dni w wybranym okresie pobierania nauki.

 

 

 

BILETY AGLOMERACYJNE

 

1.     BILET NA OKREŚLONĄ LINIĘ AGLOMERACYJNĄ jest ważny na linii aglomeracyjnej opłaconej przez abonenta w strefie miejskiej lub w dwóch strefach miejskiej i podmiejskiej wyłącznie w komunikacji dziennej.

2.     BILET AGLOMERACYJNY sieciowy jest ważny na wszystkich liniach komunikacji miejskiej ( dziennej i nocnej ), zarówno na terenie miasta Krakowa jak i poza jego terenem.

 

BILETY I OPŁATY

Duplikaty biletów okresowych można otrzymać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów okresowych w dniach i godzinach jego otwarcia.

 

MPK S.A. w Krakowie informuje, że w zał. Nr 1 Uchwały Nr XXI/231/11 (z późniejszymi zmianami) „określającym ceny biletów i innych opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi” w pkt. VI pn. „Inne opłaty” –został wykreślony zapis Lp. 4 mówiący o „potrącaniu 20% ceny biletu z tytułu odstąpienia dokonywanego przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu, według ustaleń w zał. Nr 3 ww. uchwały”.

Równocześnie w zał. Nr 3 Uchwały Nr XXI/231/11 9 (z późniejszymi zmianami) zawierającym przepisy taryfowe w § 7 ust. 2 zostało wykreślone zdanie: „Od wyliczonej w ten sposób kwoty dokonuje się potrącenia z tytułu odstąpienia, ustalonego jako 20% ceny biletu, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały, pkt. VI Lp. 4. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor jednostki o której mowa w ust. 2 uchwały, może podjąć decyzję o okresowym niedokonywaniu potrąceń z tytułu odstąpienia”.

 

 

  

ZWROT BILETU OKRESOWEGO

 

 

Informujemy, że zwrotu Biletu Okresowego można dokonać we wszystkich PSB wymienionych wyżej w godzinach otwarcia Punktu.

W przypadku biletu miesięcznego, zwrot powinien nastąpić minimum 16 dni przed upływem końca ważności biletu.

             Klientów korzystających z upustu podczas zakupu biletu będącego wielokrotnością biletu miesięcznego i przysługującej zniżki minus 1% za każdy miesiąc wykupiony w przód informujemy, że wcześniejszy zwrot biletu wiąże się z utratą tej zniżki i ewentualny zwrot wartości biletu za niewykorzystany okres jest liczony z uwzględnieniem brakującej kwoty do pełnej ceny takiego biletu.

 

 

BILETY – ODLICZENIA

 

 

Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych, osoby fizyczne uprawnione do odliczeń, mogą w zeznaniu rocznym uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, koszty dojazdu do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej, w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennym biletem okresowym.

W związku z powyższym, prosimy o zachowanie dowodów zakupu doładowania biletu okresowego, które są wystarczające zamiast dotychczasowo wystawianych faktur.

Ponadto właściciel biletu może samodzielnie za pośrednictwem STRONY, wybierając odpowiednią datę, uzyskać i wydrukować historię transakcji w danym roku. To samo można otrzymać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów i w razie konieczności wykazać poniesione w ciągu roku koszty.

W uzasadnionych przypadkach nadal będą wystawiane faktury VAT, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakupu biletu.

Uwaga! Faktury nie są wystawiane w przypadku zakupu biletów u prowadzącego pojazd.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 0(nazwa pliku jest nieprawidłowa)

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS