Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

03.10.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR 236-20-2/16

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

  1. Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:

Przedmiot sprzedaży:

Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania autobusy marki JELCZ :

a)  typ M121MB o nr DJ 646 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

b)  typ M121MB o nr DJ 648 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

c)  typ M121MB o nr DJ 649 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

d)  typ M121MB o nr DJ 651 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

e)  typ M121MB o nr DJ 652 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

f)   typ M121MB o nr DJ 654 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

g)  typ M121MB o nr DJ 661 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

h)  typ M121MB o nr DJ 662 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

i)    typ M121MB o nr DJ 670 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

j)    typ M121MB o nr DJ 676 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

Warunki sprzedaży:

1.    Pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów
i podzespołów;

2.    Pojazdy nie zawierają płynów i innych substancji lub elementów niebezpiecznych;

3.    Wymagane przepisami prawa zaświadczenie o demontażu pojazdu jest wystawiane przez nabywcę i dostarczone wskazanemu pracownikowi sprzedającego
w uzgodnionym dniu odbioru pojazdu pod rygorem odmowy wydania rzeczy przez sprzedającego;

4.    Stan techniczny pojazdów wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie innych podobnych czynności;

5.    Transport pojazdów jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej;

6.    Nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdów na terenie MPK S.A.;

7.    Nie dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdów na części np. celem załadunku;

8.    Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w zapytaniu ofertowym;

9.    Załadunku i transportu odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów;

10.  Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z załadunkiem i transportem odpadu;

11.  Składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym
i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku
i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności
załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami;

12.  Kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń;

13.  Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu;

14.  W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych;

15.  Ze względu na stan i charakter sprzedawanych odpadów oraz sposób ich składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami
z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu;

16.  Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie;

17.  Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiotu sprzedaży
np. przed wpływem czynników atmosferycznych;

18.  Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność;

19.  W przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym pojazdu;

20.  Każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna;

21.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp.  pod rygorem uznania oferty za nieważną;

22.  Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu;

23.  Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.)
w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc
lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem.
Ewentualne koszty ważenia ponosi kupujący;

24.  Oferta kupna odpadu powinna być złożona (podpisana) zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę;

25.  Sposób przygotowania oferty:

a)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego;

b)    Wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży;

c)    Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysku lub unieszkodliwiania zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

d)    Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności;

e)    Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio);

26.  Braki w dokumentach określonych w pkt. 25 c - e skutkują wezwaniem
do uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu, bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty;

27.  Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 25, nie jest zobligowany do ponownego ich składania w niniejszym postępowaniu, w zakresie dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c i e;

28.  Odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie S.A.

29.  Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie szacunkowej wagi nabytego pojazdu podanej w załączniku do zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 23 i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na podstawie rzeczywistej wagi nabytego pojazdu.     

30.  Oferent, który w okresie ostatnich sześciu  miesięcy od daty ukazania się niniejszego postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę z której warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania.

31.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert;

32.  Miejsce oględzin i odbioru odpadów: Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, po wcześniejszym zgłoszeniu do Pana Adama Bujaka (tel. kontaktowy 12/254-15-05);

33.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/kg.

34.  Termin składania ofert: 19.10.2016r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

35.  Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

36.  Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 19.10.2016r. przed godz. 12.00.

  

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2016 r. godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS