Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

10.10.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR 281-23-2/16

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:

Przedmiot sprzedaży:

Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pudła tramwajowe:

a)  Pudło tramwajowe typ 105Na o nr HZ704 w ilości 1 szt. (z wózkami)

b)  Pudło tramwajowe typ 105Na o nr HZ286 w ilości 1 szt. (z wózkami)

c)  Pudło tramwajowe typ E1 o nr HW160 w ilości 1 szt. (bez wózków)

 

Warunki sprzedaży:

1.    Pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów
i podzespołów;

2.    Pojazdy nie zawierają płynów i innych substancji lub elementów niebezpiecznych;

3.    Stan techniczny pojazdów wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie innych podobnych czynności;

4.    Transport pojazdów jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej;

5.    Nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdów na terenie MPK S.A.;

6.    Nie dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdów na części np. celem załadunku;

7.    Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w zapytaniu ofertowym;

8.    Załadunku i transportu odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów;

9.    Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z załadunkiem i transportem odpadu;

10.  Składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym
i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku
i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności
załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami;

11.  Kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń.

12.  Ze względu na stan i charakter sprzedawanych odpadów oraz sposób ich składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami
z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu;

13.  Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie;

14.  Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiotu sprzedaży
np. przed wpływem czynników atmosferycznych;

15.  Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu;

16.  W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych;

17.  Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność;

18.  W przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym pojazdu;

19.  Każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna;

20.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp.  pod rygorem uznania oferty za nieważną;

21.  Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu;

22.  Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.)
w obecności przedstawiciela MPK S.A. w Krakowie. Nie dopuszcza się innych miejsc
lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem.
Ewentualne koszty ważenia ponosi kupujący;

23.  Oferta kupna odpadu powinna być złożona (podpisana) zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę;

24.  Sposób przygotowania oferty:

a)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego;

b)    Wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży;

c)    Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysku lub unieszkodliwiania zakupionych odpadów,        a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

d)    Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności;

e)    Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio);

25.  Braki w dokumentach określonych w pkt. 24 c - e skutkują wezwaniem
do uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu, bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty;

26.  Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.    w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 24, nie jest zobligowany do ponownego ich składania w niniejszym postępowaniu,    w zakresie dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c i e;

27.  Odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.           w Krakowie.

28.  Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie szacunkowej wagi nabytego pojazdu podanej w załączniku do zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 22 i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na podstawie rzeczywistej wagi nabytego pojazdu.   

29.  Oferent, który w okresie ostatnich sześciu  miesięcy od daty ukazania się niniejszego postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę z której warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania.

30.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert;

31.  Miejsce oględzin i odbioru odpadów: Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta              w Krakowie przy ul. Ujastek 12 po wcześniejszym zgłoszeniu do Pana Łukasza Śliwy (tel. kontaktowy 12/254-16-65);

32.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/kg.

33.  Termin składania ofert: 26.10.2016r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

34.  Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

35.  Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 26.10.2016r. przed godz. 12.00.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2016 r. godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS