Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

25.10.2016 Dotyczy: sprzedaży odpadów o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne: złom styków srebrnych – 139,57kg w trybie przetargu nieograniczonego znak FR 236-24-2/15.

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR 236-24-2/16

FR 236-24-2/16 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 4 Zarządu MPK S.A. w Krakowie z 23.02.15 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE SZLACHETNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych w trybie przetargu nieograniczonego § 1 Przedmiotem sprzedaży jest: Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych Tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony . § 2 Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą przy ulicy Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie ( zwane także MPK S.A., Sprzedającym lub Spółką ) . § 3 1. Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej http://mpk.krakow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3. 2. Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu, która ma wpływ na treść ogłoszenia publikuje się w sposób o którym mowa w punkcie 1, § 4 Do przetargu mogą przystąpić oferenci (zwani także kupującymi lub nabywcami) zainteresowani kupnem odpadu o kodzie 16 01 18 metale nieżelazne: złom styków srebrnych. § 5 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty w terminie do dnia 09.11.2016 do godziny 11:30. § 6 1. Opis przedmiotu przetargu: odpad o kodzie 16 01 18 metale nieżelazne: złom styków srebrnych w ilości 139,57kg § 7 2. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży są następujący pracownicy MPK S.A. w Krakowie : Mateusz Kraszewski tel. 122541165 tel. komórkowy: 882198132 3. W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej. § 8 1. Oferty należy przygotować zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 2. Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz ewentualnego Podwykonawcy; telefon kontaktowy, adres e-mail ; NIP, REGON b) oferowaną cenę c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu; d) oświadczenie o akceptacji regulaminu przetargu; e) datę złożenia oferty i podpis oferenta; f) Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę. 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące Nabywcy: a) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów kopie ważnych dowodów tożsamości, b) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć przedmiot przetargu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, c) wypełnione i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów d) kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – dokumenty dotyczą podmiotu odbierającego odpady z MPK S.A. w Krakowie. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem; e) W zakresie dokonywania niezbędnych czynności załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami; f) W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym przetargiem warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych g) umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji Nabywcy (jeśli dotyczy). h) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie. (jeśli dotyczy). 4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 5. Zmiany i wycofanie oferty: a) Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna. c) Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak jak oferta pierwotna, w szczególności powinno być opatrzone napisem:” NIE OTWIERAĆ PRZED…” i dodatkowo napisem „ZMIANA”. d) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE e) Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana Oferentowi bez otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty. f) Dopuszcza się zwrot wycofanej oferty do rąk własnych Oferenta. g) Od Oferenta osobiście odbierającego ofertę wymaga się odpowiednio: i. przedstawienia dokumentu tożsamości, ii. złożenia czytelnego podpisu z datą pod oświadczeniem potwierdzającym osobisty odbiór oferty, iii. jeżeli ofertę odbiera pełnomocnik Oferenta– zobowiązany jest do pozostawienia w aktach sprawy pełnomocnictwa do osobistego odebrania wycofanej oferty. § 9 1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) opisanej „ Przetarg na sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych przez MPK S.A. w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 09.11.2016 godz. 12:00” w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. Jana Brożka 3 w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2016 godz. 11:30 2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez względu na powód opóźnienia. § 10 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.11.2016 o godzinie 12:00 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferta zostanie odrzucona , jeżeli: a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; b) nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 6. O odrzuceniu oferty oferent jest zawiadamiany pisemnie. 7. Oferent jest związany złożoną ofertą 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. Oferent samodzielnie lub na wniosek MPK S.A. w Krakowie może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek MPK S.A. w Krakowie może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że MPK S.A. w Krakowie może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 8. Oferta oferenta, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą jest odrzucana. § 11 1. Komisja przetargowa dokonuje wyboru ofert, wybierając ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną netto. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, komisja przetargowa bierze pod uwagę cenę wyższą. 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej najwyższej cenie, oferenci, którzy złożyli te oferty, wzywani są do złożenia w terminie określonym przez MPK S.A. ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, oferta złożona wcześniej zostanie wybrana jako korzystniejsza. 5. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym przy ul. Jana Brożka 3. 6. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nabył przedmiot przetargu i otrzyma fakturę. 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odbioru faktury na konto bankowe MPK S.A. w Krakowie. 8. Wydanie odpadu Nabywcy nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu wpływu należności na konto bankowe Sprzedającego. 9. Nabywcy, który nie wniósł zapłaty nie przysługuje roszczenie o wydanie odpadu – złom styków srebrnych a MPK S.A. w Krakowie przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży. 10. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Oferentom. § 12 1. Komisja przetargowa z przebiegu postępowania sporządza protokół, który powinien zawierać: a) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, c) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, d) najwyższe ceny zaoferowane za przedmiot sprzedaży, e) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) Nabywcy, f) wysokość ceny nabycia, g) wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej. 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej, po czym zatwierdza go Zarząd MPK S.A. w Krakowie. § 13 1. MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. 2. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec MPK S.A. w Krakowie z tego tytułu. 3. W toku postępowania przetargowego nie stosuje się środków odwoławczych. Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży odpadów zawierających metale szlachetne w trybie przetargu nieograniczonego ….................., dnia ………………… OFERTA Nazwa i adres Kupującego: ….................................................................................................................................. NIP: …......................................... REGON: ….................................. Nr rejestrowy: …......................... tel.: ……………........................... fax: ….......................................... e – mail: …………………………. Nazwa i adres Podwykonawcy realizującego usługę transportową na rzecz Kupującego: …………….......................................................................................................................................................... NIP: …........................................ REGON: …................................. Nr rejestrowy: …........................ tel.: ……………......................... fax: ............................................ e – mail: ………………………. Formularz cenowy Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu J.m. Ilość Cena jednostkowa netto (w zł/kg) Wartość netto (w zł) Wartość brutto (w zł) 4. Odpad o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne; złom styków srebrnych 16 01 18 kg 139,57 kg Wartość netto słownie Wartość brutto słownie ....................................................... Podpis Kupującego Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży odpadów zawierających metale szlachetne w trybie przetargu nieograniczonego OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany …………………………………………………………… reprezentujący firmę: ………………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że w dniu ………………..…………………… dokonałem oględzin i zapoznałem się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów w ramach postępowania o nr FR 236-24-2/16 prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Podpis: Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży odpadów zawierających metale szlachetne w trybie przetargu nieograniczonego OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany …………………………………………………………… reprezentujący firmę: ………………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu na sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych. Treść Regulaminu akceptuję bez zastrzeżeń. Podpis:

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS