Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

01.02.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR 236-7-2/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów: 1. Kod odpadu 16 01 17 – metale żelazne Przedmiot sprzedaży: złom stali gruby – 22210kg złom żeliwa – 2016kg Przed złożeniem oferty kupujący zobowiązany jest do oględzin wystawionych odpadów. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduje odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń; Oględzin odpadów można dokonać na terenie magazynu nr 4 przy ul. Jana Brożka 7 w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu się do kierownika magazynu: Pan Artur Latocha (tel. 12 254 12 75, 662 097 170); Warunki sprzedaży: 1. Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w ofercie; 2. Załadunku i transport odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów; 3. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu; 4. Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z załadunkiem i transportem odpadu; 5. Składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwania się przez nabywcę podwykonawcami; 6. Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu; 7. W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych; 8. Ze względu na stan i charakter sprzedawanego odpadu oraz sposobu jego składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu; 9. Każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna; 10. W przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym odpadu; 11. Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie; 12. Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiot sprzedaży np. przed wpływem czynników atmosferycznych; 13. Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność; 14. Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.) w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem. Ewentualne koszty ważenia ponosi nabywca. Istnieje możliwość dokonania ważenia odpadów nie przekraczających 500kg na terenie magazynu centralnego przy ul. Jana Brożka 3. 15. Oferta kupna odpadu powinna być złożona i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę; 16. Sposób przygotowania oferty: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego; b) Wypełnione i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów c) Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem; d) Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności; e) Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio); 17. Stwierdzenie braków w dokumentach określonych w pkt. 16 ppkt. c-d spowoduje wezwanie oferenta do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkował będzie odrzuceniem oferty; 18. Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 16 nie jest zobligowany do ponownego ich złożenia w niniejszym postępowaniu, w zakresie: dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c do e; 19. Oferent, który w okresie ostatnich sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę z której warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania; 20. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/odpad; 21. Termin składania ofert: 22.02.2017r. do godz. 11.30 oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane; 22. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków; 23. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na zakup metali żelaznych i nieżelaznych wraz znakiem sprawy”; 24. Odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury proformy z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie S.A.; 25. Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie wagi podanej w załączniku do zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 14 i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na podstawie rzeczywistej wagi nabytego odpadu. 26. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert; 27. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów;

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS