Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

27.02.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR 236-10-2/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów: 1. Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”: Przedmiot sprzedaży: Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania autobusy marki JELCZ : a) typ M121MB o nr DJ 634 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny b) typ M121MB o nr DJ 635 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny c) typ M121MB o nr DJ 640 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny d) typ M121MB o nr DJ 655 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny e) typ M121MB o nr DJ 657 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny f) typ M121MB o nr DJ 659 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny g) typ M121MB o nr DJ 667 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny Warunki sprzedaży: 1. Pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów i podzespołów; 2. Pojazdy nie zawierają płynów i innych substancji lub elementów niebezpiecznych; 3. Wymagane przepisami prawa zaświadczenie o demontażu pojazdu jest wystawiane przez nabywcę i dostarczone wskazanemu pracownikowi sprzedającego w uzgodnionym dniu odbioru pojazdu pod rygorem odmowy wydania rzeczy przez sprzedającego; 4. Stan techniczny pojazdów wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie innych podobnych czynności; 5. Transport pojazdów jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej; 6. Nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdów na terenie MPK S.A.; 7. Nie dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdów na części np. celem załadunku; 8. Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w zapytaniu ofertowym; 9. Załadunku i transportu odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów; 10. Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z załadunkiem i transportem odpadu; 11. Składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami; 12. Kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń; 13. Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu; 14. W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych; 15. Ze względu na stan i charakter sprzedawanych odpadów oraz sposób ich składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu; 16. Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie; 17. Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiotu sprzedaży np. przed wpływem czynników atmosferycznych; 18. Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność; 19. W przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym pojazdu; 20. Każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna; 21. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp. pod rygorem uznania oferty za nieważną; 22. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu; 23. Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.) w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem. Ewentualne koszty ważenia ponosi kupujący; 24. Oferta kupna odpadu powinna być złożona (podpisana) zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę; 25. Sposób przygotowania oferty: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego; b) Wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży; c) Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysku lub unieszkodliwiania zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem; d) Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności; e) Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio); 26. Braki w dokumentach określonych w pkt. 25 c - e skutkują wezwaniem do uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu, bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty; 27. Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 25, nie jest zobligowany do ponownego ich składania w niniejszym postępowaniu, w zakresie dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c i e; 28. Odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. 29. Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie szacunkowej wagi nabytego pojazdu podanej w załączniku do zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 23 i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na podstawie rzeczywistej wagi nabytego pojazdu. 30. Oferent, który w okresie ostatnich sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę z której warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania. 31. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert; 32. Miejsce oględzin i odbioru odpadów: Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, po wcześniejszym zgłoszeniu do Pana Adama Bujaka (tel. kontaktowy 12/254-15-05, 660 509 646); 33. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/kg. 34. Termin składania ofert: 09.03.2017r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane; 35. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków 36. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 09.03.2017r. przed godz. 12.00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS