Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

31.05.2017 Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR 236-27-2/17

REGULAMIN SPRZEDAŻY ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE SZLACHETNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych

w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1

Przedmiotem sprzedaży jest: Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych

Tryb sprzedaży:  przetarg nieograniczony .

§ 2

Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem,
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą przy ulicy         Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie ( zwane także MPK S.A.,  Sprzedającym lub Spółką ) .

§ 3

1.    Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia                o przetargu na stronie internetowej http://mpk.krakow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń        w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3.

2.    Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu, która ma wpływ na treść ogłoszenia publikuje się w sposób o którym mowa w punkcie 1,

§ 4

Do przetargu mogą przystąpić oferenci (zwani także kupującymi lub nabywcami) zainteresowani kupnem odpadu o kodzie 16 01 18 metale nieżelazne: złom styków srebrnych.

§ 5

1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty w terminie do dnia 14.06.2017 do godziny 10:00.

 

§ 6

1.    Opis przedmiotu przetargu: odpad o kodzie 16 01 18 metale nieżelazne: złom styków srebrnych w ilości 95,515kg

§ 7

2.    Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży są następujący pracownicy MPK S.A. w Krakowie : Mateusz Kraszewski tel. 122541165                      tel. komórkowy: 882198132

3.    W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
ich małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej.

§ 8

1.    Oferty należy przygotować zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2.    Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz ewentualnego Podwykonawcy; telefon kontaktowy, adres e-mail ; NIP, REGON

b)    oferowaną cenę

c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;

d)    oświadczenie o akceptacji regulaminu przetargu;

e)    datę złożenia oferty i podpis oferenta;

f)     Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

3.    Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące Nabywcy:

a)    reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów kopie ważnych dowodów tożsamości,

b)    w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć przedmiot przetargu w związku  z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji     i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c)    wypełnione i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów

d)    kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – dokumenty dotyczą podmiotu odbierającego odpady z MPK S.A. w Krakowie. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

e)    W zakresie dokonywania niezbędnych czynności załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami;

f)     W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym przetargiem warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych

g)    umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji Nabywcy (jeśli dotyczy).

h)    pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu, jeżeli nie wynika ono        z dokumentów przedstawionych w ofercie. (jeśli dotyczy).

4.    Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

5.    Zmiany i wycofanie oferty:

a)    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany    w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b)    Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane           i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna.

c)    Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak jak oferta pierwotna,                w szczególności powinno być opatrzone napisem:” NIE OTWIERAĆ PRZED…”   i dodatkowo napisem „ZMIANA”.

d)    Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane  w ten sam sposób, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE

e)    Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana Oferentowi bez otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty.

f)     Dopuszcza się zwrot  wycofanej oferty do rąk własnych Oferenta.

g)    Od Oferenta osobiście odbierającego ofertę wymaga się odpowiednio:

                                  i.    przedstawienia dokumentu tożsamości,

                                 ii.    złożenia czytelnego podpisu z datą pod oświadczeniem potwierdzającym osobisty odbiór oferty,

                                iii.    jeżeli ofertę odbiera pełnomocnik Oferenta– zobowiązany jest do pozostawienia w aktach sprawy pełnomocnictwa do osobistego odebrania wycofanej oferty.

 

§ 9

1.    Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) opisanej

Przetarg  na sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych przez MPK S.A. w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 14.06.2017 godz. 10:30”

w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. Jana Brożka 3 w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2017 godz. 10:00

2.     O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

3.    Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez względu na powód opóźnienia.

§ 10

1.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2017 o godzinie 10:30  w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3.

2.    Otwarcie ofert jest jawne.

3.    Oferta zostanie odrzucona , jeżeli:

a)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;

b)    nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

6.    O odrzuceniu oferty oferent jest zawiadamiany pisemnie.

7.    Oferent jest związany złożoną ofertą  30 dni .  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. Oferent samodzielnie lub na wniosek MPK S.A. w Krakowie może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek MPK S.A. w Krakowie może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że MPK S.A. w Krakowie może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

8.    Oferta oferenta, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą jest  odrzucana.

§ 11

1.    Komisja przetargowa dokonuje wyboru ofert, wybierając ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną netto.

2.    W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, komisja przetargowa bierze pod uwagę cenę wyższą.

3.    Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej najwyższej cenie, oferenci, którzy złożyli te oferty, wzywani są do złożenia w terminie określonym przez MPK S.A. ofert dodatkowych.

Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.    W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, oferta złożona wcześniej zostanie wybrana jako korzystniejsza.   

5.    Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym przy ul. Jana  Brożka 3.

6.    Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nabył przedmiot przetargu i otrzyma fakturę.

7.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odbioru faktury na konto bankowe MPK S.A. w Krakowie.

8.    Wydanie odpadu Nabywcy nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu wpływu należności na konto bankowe Sprzedającego.

9.    Nabywcy, który nie wniósł zapłaty nie przysługuje roszczenie o wydanie odpadu – złom styków srebrnych a MPK S.A. w Krakowie  przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży.

10.  Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Oferentom.

 

§ 12

1.    Komisja przetargowa z przebiegu postępowania sporządza protokół, który powinien zawierać:

a)    określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

b)     imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

c)    zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,

d)    najwyższe ceny zaoferowane za przedmiot sprzedaży,

e)    imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) Nabywcy,

f)      wysokość ceny nabycia,

g)    wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.

2.            Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej, po czym zatwierdza go Zarząd MPK S.A. w Krakowie.

 

§ 13

1.    MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

2.    W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec MPK S.A. w Krakowie z tego tytułu.

3.    W toku postępowania przetargowego nie stosuje się środków odwoławczych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży odpadów zawierających metale szlachetne w trybie przetargu nieograniczonego

                                              

….................., dnia …………………

 

OFERTA       

Nazwa i adres Kupującego: …..................................................................................................................................

NIP:  ….........................................

REGON: …..................................

Nr rejestrowy: ….........................

tel.:  ……………...........................

fax: …..........................................

e – mail: ………………………….

 

Nazwa i adres Podwykonawcy realizującego usługę transportową na rzecz Kupującego: ……………..........................................................................................................................................................

NIP:  …........................................

REGON: ….................................

Nr rejestrowy: …........................

tel.:  …………….........................

fax: ............................................

e – mail: ……………………….

 

Formularz cenowy

Lp.

Nazwa odpadu

Kod odpadu

J.m.

Ilość

 

Cena jednostkowa netto                         (w zł/kg)

Wartość netto             (w zł)

Wartość brutto             (w zł)

4.

Odpad o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne;

złom styków srebrnych

16 01 18

kg

95,515 kg

 

 

 

 

 

 

Wartość netto słownie

 

Wartość brutto słownie

 

                 

 

 

 

          .......................................................

Podpis Kupującego

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży odpadów zawierających metale szlachetne w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… reprezentujący firmę:

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Oświadczam, że w dniu ………………..…………………… dokonałem oględzin i zapoznałem się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów w ramach postępowania o nr DR 236-27-2/17 prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

 

Podpis:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży odpadów zawierających metale szlachetne w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… reprezentujący firmę:

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu na sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych. Treść Regulaminu akceptuję bez zastrzeżeń.

 

 

Podpis:    

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS