Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

28.08.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR 236-40-2/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

1. Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:

Przedmiot sprzedaży: Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania autobusy marki MAN:

a) MAN NG313 o nr BM701 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

b) MAN NG313 o nr BM705 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

c) MAN NG313 o nr BM706 w ilości 1 szt. (posiada silnik i skrzynię biegów) -niesprawny

Warunki sprzedaży:

1. Pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów i podzespołów;

2. Pojazdy nie zawierają płynów i innych substancji lub elementów niebezpiecznych;

3. Wymagane przepisami prawa zaświadczenie o demontażu pojazdów jest wystawiane przez nabywcę i dostarczone wskazanemu pracownikowi sprzedającego w uzgodnionym dniu odbioru pojazdu pod rygorem odmowy wydania rzeczy przez sprzedającego;

4. Stan techniczny pojazdów wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie innych podobnych czynności;

5. Transport pojazdów jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej;

6. Nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdów na terenie MPK S.A.;

7. Dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdu na części np. celem załadunku;

8. Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w zapytaniu ofertowym;

9. Załadunku i transportu odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów;

10. Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z załadunkiem i transportem odpadu;

11. Składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami;

12. Kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń;

13. Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu;

14. W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych;

15. Ze względu na stan i charakter sprzedawanych odpadów oraz sposób ich składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu;

16. Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie;

17. Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiotu sprzedaży np. przed wpływem czynników atmosferycznych;

18. Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność;

19. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp. pod rygorem uznania oferty za nieważną;

20. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu;

21. Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.) w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem. Ewentualne koszty ważenia ponosi kupujący;

22. Oferta kupna odpadu powinna być złożona (podpisana) zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę;

23. Sposób przygotowania oferty:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego;

b) Wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży;

c) Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysku lub unieszkodliwiania zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

d) Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności;

e) Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio);

24. Braki w dokumentach określonych w pkt. 23 c - e skutkują wezwaniem do uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu, bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty;

25. Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 23, nie jest zobligowany do ponownego ich składania w niniejszym postępowaniu, w zakresie dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c i e;

26. Odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie w terminie płatności wynikającej z wystawionej faktury może spowodować unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

27. Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie szacunkowej wagi nabytego pojazdu podanej w załączniku do zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 21 i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na podstawie rzeczywistej wagi nabytego pojazdu.

28. Oferent, który w okresie ostatnich sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę z której warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania.

29. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert;

30. Miejsce oględzin i odbioru odpadów: Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 34, po wcześniejszym zgłoszeniu do Pana Władysław Żmuda (tel. kontaktowy 12/254-17-03, 608 428 626);

31. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/kg.

32. Termin składania ofert: 13.09.2017r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

33. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

34. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 13.09.2017r. przed godz. 12.00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS