Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

ZAMÓWIENIA

25.03.2008 Dostawa 15 sztuk nowych autobusów miejskich niskopodłogowych długości 12 metrów dla MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy:

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., ul. Jana Brożka 3, Kontakt Dział Zamówień, Do wiadomości Agata Michałek – Budzicz, PL-30-347 Kraków. Tel.  (48-12) 254 10 70. E-mail amichal@mpk.krakow.pl

Faks  (48-12) 254 12 41. 

Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiająceg www.mpk.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. 

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: 

Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: 

„Dostawa 15  sztuk nowych autobusów miejskich  niskopodłogowych  długości 12 metrów 

dla MPK S.A. w Krakowie ” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 

Dostawy. Kupno. Główne miejsce realizacji dostaw: Kraków. Kod NUTS: PL213 . 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego. 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 

Dostawa 15  sztuk nowych autobusów miejskich  niskopodłogowych długości 12 metrów 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121100. 

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. 

II.1.8) Podział na części: Nie. 

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie. 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:  15 sztuk autobusów. Szacunkowa wartość bez VAT:        11 700 000 PLN. 

II.2.2) Opcje:  Nie. 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia). 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy zł). 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zapłata za każdy odebrany autobus nastąpi przelewem do 21 dni po jego ostatecznym odbiorze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru ostatecznego. 

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia: Nie. 

 

III.2)WARUNKI UDZIAŁU 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handloweg 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest przedstawienie wraz z ofertą następujących dokumentów: 

2.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy, 

2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 2.4.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy (dla podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.5.Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). 

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki. 

2.6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 2.2 do 2.6 składa każdy z podmiotów - samodzielnie. 

4. Wymienione w punkcie 2 dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605). 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest przedstawienie wraz z ofertą następujących dokumentów: 

2.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy, 

2.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 4 000 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wymienione w punkcie 2 dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

III.2.3)Zdolność techniczna: 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w tym dostarczyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 15 sztuk nowych autobusów komunikacji miejskiej standardowych, niskopodłogowych o długości 12 metrów. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest przedstawienie wraz z ofertą następujących dokumentów: 

2.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy, 

2.2.Wykaz wykonanych dostaw minimum 15 sztuk nowych autobusów komunikacji miejskiej  długości 12 metrów z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców. 

Wymienione w punkcie 2 dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie. 

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie dotyczy 

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie dotyczy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

 

IV.1.1)Rodzaj procedury:  Przetarg nieograniczony 

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia:  Najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:  FZ/14/p/08

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  Nie. 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.4.2008 - 15:00. Dokumenty odpłatne: cena: 10:00 PLN. 

Warunki i sposób płatności:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3 (parter), po uiszczeniu opłaty 10,00 zł w pok. 18 (kasie głównej, poniedziałek-środa od godz. 7:00 do 14:00, czwartek-piątek od godz. 7:00 do 13:30) lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy SIWZ udostępnia się na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 

IV.3.4) Termin składania ofert      02.04.2008 – godz. 11:00. 

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski. 

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni 

IV.3.7) Warunki otwierania ofert:     

Data: 02.04.2008 –godz.  11:15. 

Miejsce: Centrum Konferencyjne MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie. 

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie. 

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: 

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  (48-22) 458 78 01  URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 78 00 

VI.4.2) Składanie odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. 

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 78 00. 

VI.5) DATA PRZEKAZANIA  NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH    20/02/2008

ZAŁĄCZNIKI:

zal nr 6 ramowe wymagania dotyczace udzielanej autoryzacji.doc
zal nr 5 wzor wykazu wykonanych w ciagu ostatnich trzech lat dostaw.doc
zal nr 4 - umowa.doc
zal nr 3 wzor oswiadczenia z art 22 ust 1 ustawy.doc
zal nr 2 wzor formularza oferty.doc
zal nr 1 Wymagania techniczne autobusu miejskiego 12 m_2008.doc

specyfikacja czesc ogolna.doc

modyfikacja _04_03_08.doc
pdpowiedzi na pytania 10.03.08 strona 2.doc
odpowiedzi na pytania 10.03.08 strona 1.doc

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS