Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

ZAMÓWIENIA

25.03.2008 Opracowanie koncepcji kreatywnej oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej związanej z realizacją projektów unijnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie:

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy:

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 13.

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3; tel. (012) 254 12 43, fax.: 254 12 41; (012) 254-12-92 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony; na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie koncepcji kreatywnej oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej związanej z realizacją projektów unijnych  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie: „Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej- etap I”, „Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej- etap II (JASPERS)”, „Podróżowanie w stronę nowej mobilności (CIVITAS/CARAVEL)” oraz przeprowadzenie badań rezultatów kampanii reklamowej. Celem realizacji zamówienia jest pokazanie MPK S.A. w Krakowie jako firmy nowoczesnej i dynamicznej, która potrafi sprawnie pozyskiwać fundusze europejskie i realizować inwestycje w celu podnoszenia jakości swoich usług. 

Kategoria usług: 13 

CPV: 74400000-3 usługi reklamowe i marketingowe 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkty 1-4 ustawy tj: 

1.1.     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.2.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

1.2.1.        przez posiadane doświadczenie rozumie się wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) : 

1.2.1.1.              zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej trzech kampanii reklamowych o wartości każdej wykazanej  kampanii reklamowej  nie mniejszej niż 300 000 zł netto (trzysta tysięcy zł). Każda wykazana kampania ma obejmować  następujące elementy ( działania): 

1.2.1.1.1.         reklama w telewizji 

1.2.1.1.2.         reklama na  billboardach 

1.2.1.1.3.         reklama w radiu 

1.2.1.1.4.         reklama prasowa w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych 

1.2.1.2.              co najmniej pięciu  spotów reklamowych przeznaczonych do emisji w kinie lub telewizji 

1.2.2.        przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się dysponowanie   Zespołem minimum 5 osób które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia  spełniających poniższe minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia: 

1.2.2.1.              Kierownik Zespołu -  wykształcenie wyższe;   doświadczenie minimum 3 lata w branży usług reklamowych lub w marketingu 

1.2.2.2.              Członek Zespołu ds. obsługi projektu - wykształcenie wyższe; doświadczenie minimum 3 lata w branży usług reklamowych lub w marketingu 

1.2.2.3.              Członek Zespołu ds. kreacji, Art. Director –wykształcenie wyższe; doświadczenie minimum 3 lata w branży usług reklamowych 

1.2.2.4.              Członek Zespołu – Copywriter -wykształcenie wyższe; doświadczenie minimum 3 lat w branży usług reklamowych 

1.2.2.5.              Media planner - wykształcenie wyższe;  doświadczenie  3 lata na stanowisku Senior Media Planner Buyer 

1.3.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj, posiadają środki finansowe w wysokości minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

1.4.     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3.      W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.      Do wykonawców, o których mowa w punkcie 3 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. 

5.      Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1  nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów w tym: 

5.1.     Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 ustawy. 

5.2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.3.     Wykaz wykonanych usług o których mowa w punkcie 1.2.1. - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,  dat wykonania i odbiorców; Dokumenty potwierdzające że wykazane usługi zostały wykonane należycie. 

5.4.     Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia - dotyczy warunku opisanego w punkcie 1.2.2. tj. wykaz Zespołu minimum 5 osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia z podaniem informacji dotyczących ich wykształcenia i doświadczenia. 

5.5.     Informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej będą zawierać kwoty (wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową) wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu upływu terminu składania ofert, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 

6.      W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokument wymieniony  punkcie 5.2. składa każdy z podmiotów - samodzielnie. 

7.      Wymienione w punkcie 5 dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. 

8.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605). 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpk.krakow.pl 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Specyfikację istotnych warunków zamówienia” można otrzymać  w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter), lub pocztą. 

Informacja na temat wadium: 4000 zł (słownie: cztery tysiące  zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena oferty  - 100% 

Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A.  w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 

26 marzec 2008 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.). 

Termin związania ofertą: 30 dni. 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy 

Informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

10.03.2008 r. 

 ZAŁĄCZNIKI

zal nr 6_UMOWA.doc zal nr 6_UMOWA.doc125.50 KB  2008-03-10 16:28
zal nr 4 wykaz osob.doc zal nr 4 wykaz osob.doc37.50 KB  2008-03-10 16:28
zal nr 3 wzor oferty.doc zal nr 3 wzor oferty.doc78.00 KB  2008-03-10 16:28
zal nr 2 oswiadczenie.doc zal nr 2 oswiadczenie.doc29.50 KB  2008-03-10 16:28
SIWZ _FZ_24_p_08.doc SIWZ _FZ_24_p_08.doc160.50 KB  2008-03-10 16:28

zal nr 5 wykaz uslug.doc zal nr 5 wykaz uslug.doc38.00 KB  2008-03-10 16:28

zal nr 1 opis szczegolowy.doc zal nr 1 opis szczegolowy.doc71.50 KB  2008-03-10 16:28

odpowiedzi na pytania.doc odpowiedzi na pytania.doc33.50 KB  2008-03-21 09:57

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS