Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

ZAMÓWIENIA

25.03.2008 Dostawy kurtek typu "Polar", kurtek zimowych, kurtek dla służb ruchu

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy:

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 13.

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel.: 012 254 12 44, faks: 012 254 12 41.

Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Specyfikację istotnych warunków zamówienia” (SIWZ) można nabyć w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter), po uiszczeniu opłaty 10,00 zł w pok. 18, lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurtek typu „Polar”, kurtek zimowych, kurtek dla służb ruchu, przeznaczonych do wyposażenia pracowników zatrudnionych w MPK S.A. w Krakowie.

Zakres dostaw obejmuje:

Zadanie nr 1

Lp.

Nr pozycji IFS
nadany przez Zamawiającego

Nazwa pozycji

J/M.

Orientacyjna ilość

1

 

YY21610201OR

 

Kurtka letnia „Polar”

szt.

1500

Zadanie nr 2

Lp.

Nr pozycji IFS
nadany przez Zamawiającego

Nazwa pozycji

J/M.

Orientacyjna ilość

1

YY21610202OR

Kurtka zimowa

szt.

1500

Zadanie nr 3

Lp.

Nr pozycji IFS
nadany przez Zamawiającego

Nazwa pozycji

J/M.

Orientacyjna ilość

1

        YY21610203OR

Kurtka zimowa dla służb ruchu

szt.

50

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania tj. Zadanie 1 i/lub Zadanie 2, i/lub Zadanie 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, w oparciu o indywidualnie składane zamówienia określające ilości i asortyment wyrobów.

Wykonanie poszczególnych zleceń (dostaw): do 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w SIWZ.

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- Zadanie nr 1:                 900 zł (słownie: dziewięćset zł);

- Zadanie nr 2:               2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł);

- Zadanie nr 3:                  150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł).

Dla ofert obejmujących wszystkie zadania, wadium stanowi sumę wyżej wymienionych kwot.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto  -  70%

Jakość wykonania  -  30% (na podstawie przedłożonych wzorów kurtek).

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 31 marca 2008r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

Termin związania ofertą: 60 dni.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS