ZAMÓWIENIA

11.01.2017 Wykonanie i dostawa części środkowej niskopodłogowej do wagonu GT8S

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-170/16

 

Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2.9.1 SIWZ. Zamawiający informuje, iż człon będący przedmiotem zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z projektem. Projekt zostanie udostępniony w formie płyty CD każdemu Wykonawcy na jego pisemną prośbę przekazaną do Działu Zamówień na nr faksu 12 25412 41 lub na e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl. Płyta CD z projektem będzie do odebrania w Dziale Zamówień MPK S.A. w Krakowie ul. J. Brożka 3 po upływie 2 dni od daty przekazania powyższej prośby.

a)     Zgodnie z art. 138c ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może zobowiązać Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych im w toku postępowania u udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga aby wraz z prośbą o udostępnienie projektu Wykonawca dołączył zobowiązanie do zachowania poufności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) podpisane zgodnie z reprezentacją Wykonawcy.

b)    Zobowiązanie o którym mowa w pkt. a) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.

c)   Zamawiający nie udostępni projektu Wykonawcy, który nie dołączy podpisanego zobowiązania o którym mowa w pkt. a).

Wynik postępowania