Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

Menu dla Pasażera - szczegóły

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Regulamin przewozu

Przepisy Porządkowe

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

 

Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • uchwałą nr XCV/1279/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie,
  • uchwałą nr XLV/591/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie,
  • uchwałą nr CIII/1585/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.

R O Z D Z I A Ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji miejskiej w Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez jednostkę Gminy Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przewozy Komunikacji miejskiej w Krakowie realizowane są w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, które przystąpiły do porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji miejskiej w Krakowie” należy rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe skierowane do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii aglomeracyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi.
3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować bilet i zachować go na czas podróży.
5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących w Komunikacji miejskiej w Krakowie, określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Krakowa.
6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.


R O Z D Z I A Ł II
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA
§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu,
- osób w podeszłym wieku,
2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.
§ 3
1. Pasażerowie:
1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami przeznaczonymi do tego celu,
2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy,
3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się w pobliżu drzwi, a oczekujący na przystanku oznaczonym „na żądanie” i zamierzający wsiąść do pojazdu sygnalizują ten zamiar w widoczny dla prowadzącego sposób np. zajmują miejsce w pobliżu krawędzi przystanku (w bezpiecznej od niej odległości) lub dają znak podniesioną ręką,
4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji o charakterze porządkowym,
5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.
2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.
3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego celu.
4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.
§ 4
Zabrania się pasażerom:
1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
8. spożywania  napojów  alkoholowych,  palenia  tytoniu,  używania  tzw.  e-papierosów  oraz  środków odurzających w pojeździe,
9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,
11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
§ 5
Kierujący pojazdem:
1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,
2. zobowiązany jest do posiadania biletów i prowadzenia ich sprzedaży na zasadach określonych w przepisach przyjętych uchwałą Rady Miasta Krakowa, o której mowa w § 1 ust. 5,
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacjach określonych w § 3 ust.1 pkt. 3) zatrzymania pojazdu na tym przystanku,
4. ma  prawo  odmówić  przewozu  osób  nietrzeźwych,  mogących  zabrudzić  innych  pasażerów  i pojazd, palących  tytoń,  używających  tzw.  e-papierosów  oraz  środków  odurzających,  zachowujących  się  agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów
5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,
6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.
§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 oraz § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.


R O Z D Z I A Ł III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.
§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe.
2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.


R O Z D Z I A Ł IV
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO
§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich
w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.
3. Przewóz rowerów jest dopuszczalny:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. W takiej sytuacji przewoźnik jest zobowiązany, aby podczas jednego kursu o każdej godzinie od godziny 9.00 do godziny 19.59 we wszystkie dni tygodnia możliwe było umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika zewnętrznego na dowolnym przystanku wskazanym przez pasażera,
- w pojazdach nie wyposażonych w tego rodzaju bagażnik – wewnątrz pojazdu, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.
4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.
§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.
2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:
1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,
4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. powyżej – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.


R O Z D Z I A Ł V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Uchwała nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie

Pliki do pobrania

Rozmiar: 49,00KB

 

Uchwała nr XCV/1279/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie

Pliki do pobrania

Rozmiar: 147,00KB

 

Uchwała nr XLV/591/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późń. zm.)

Pliki do pobrania

Rozmiar: 70,00KB

 

Uchwała nr XLV/1585/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późń. zm.)

Pliki do pobrania

Rozmiar: 97,00KB

 

Uchwała nr LXIV/1418/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 524,00KB

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS