Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

07.07.2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów o kodzie 16 01 06

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR 281-17-2/15

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów o kodzie 16 01 06:

 

Przedmiot sprzedaży:

a)    Zużyty pojazd o kodzie 16 01 06 pudło wagonu tramwajowego typu C 3 nr HB542, w ilości 1 szt. (niekompletny, z wózkami jezdnymi);

b)    Zużyty pojazd o kodzie 16 01 06 pudło wagonu tramwajowego typu C 3 nr HB546, w ilości 1 szt. (niekompletny, z wózkami jezdnymi);

c)    Zużyty pojazd o kodzie 16 01 06 - nie kompletne człony A i B wagonu E1 o nr HW165 (bez wózków);

 

Warunki sprzedaży:

 

1.    pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów
i podzespołów;

2.    stan techniczny pojazdów wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie innych  podobnych czynności;

3.    transport pojazdów jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej;

4.    nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdów na terenie MPK S.A.;

5.    nie dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdów na części np. celem załadunku;

6.    nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w ofercie;

7.    załadunku i transportu odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów;

8.    nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu;

9.    nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z załadunkiem i transportem odpadu;

10.   składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym
i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku
i transportu nabytych rzeczy, w zakresie dokonywania niezbędnych czynności
w zakresie załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwania się przez nabywcę podwykonawcami;

11.   odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu;

12.   w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą w takim samym zakresie podwykonawców;

13.   kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń.;

14.   ze względu na stan i charakter sprzedawanych odpadów oraz sposób ich składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu;

15.   sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie;

16.    sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiot sprzedaży
np. przed wpływem czynników atmosferycznych;

17.   oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność;

18.   w przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym odpadu;

19.   nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp. pod rygorem uznania oferty za nieważną;

20.   każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna;

21.  waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.)
w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc
lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem. Ewentualne koszty ważenia ponosi nabywca;

22.   oferta kupna odpadu powinna być złożona i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę;

23.   sposób przygotowania oferty:

a)    wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego;

b)    kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

c)    pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności;

d)    uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio);

24.  Stwierdzenie braków w dokumentach określonych w pkt. 23 ppkt. b-d spowoduje wezwanie oferenta do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkował będzie odrzuceniem oferty;

25.  Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 23, nie jest zobligowany do ponownego ich złożenia w  niniejszym postępowaniu, w zakresie: dokumentów wyszczególnionych w ppkt. b i d.

26.  miejsce oględzin odpadów w dniu 21.07.2015r. między godz. 800 – 900 na terenie Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta przy ul. Ujastek 12, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym tego faktu z p. Łukaszem Śliwa (tel. kontaktowy 12/254-16-65);

27.   kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/szt.;

28.   termin składania ofert: 21.07.2015r. do godz. 11.45 oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

29.   miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków;

30.   oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 21.07.2015r. przed godz. 12.00;

31.  odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności - 7 dni  oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie S.A.

32.  Oferent, który w okresie ostatnich sześciu  miesięcy od daty ukazania się postępowania brał udział w innym prowadzonym przez Sprzedającego i złożył najkorzystniejszą ofertę a nie wywiązał się z warunków w niej zawartych zostanie wykluczony z w/w postępowania.   

33.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2015 r. godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci ostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS