Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

21.07.2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów o kodzie 16 01 06

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR 281-18-2/15

 

Zapytanie ofertowe
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:
  1. Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:
Przedmiot sprzedaży:
a)    zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania autobusy typu Scania 113 CLL o nr PS 034, PS 068 w ilości 2 szt. (pojazdy nie posiadają silników oraz skrzyń biegów).
Warunki sprzedaży:
1.    pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów
i podzespołów,
2.    pojazdy nie zawierają płynów i innych substancji lub elementów niebezpiecznych,
3.    zaświadczenie o demontażu pojazdu (autobusu) zostanie wystawione przez Odbiorcę w dniu przekazania pojazdu na terenie Stacji Obsługi Autobusów.
4.    stan techniczny pojazdów wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie innych podobnych czynności,
5.    transport pojazdów jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej,
6.    nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdów na terenie MPK S.A.
7.    nie dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdów na części np. celem załadunku,
8.    nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w ofercie,
9.    załadunku i transportu odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów,
10. nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z załadunkiem i transportem odpadu,
11.  składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym
i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku
i transportu nabytych rzeczy, w zakresie dokonywanie niezbędnych czynności
w zakresie załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami,
12. kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń.
13.  odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu,
14.  w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą w takim samym zakresie podwykonawców,
15.  ze względu na stan i charakter sprzedawanych odpadów oraz sposób ich składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami
z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu,
16.  sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie,
17.   sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiotu sprzedaży
np. przed wpływem czynników atmosferycznych,
18.  oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność,
19.  w przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym odpadu,
20.  nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp.  pod rygorem uznania oferty za nieważną,
21.  każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna,
22.  nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu,
23.  waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.)
w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc
lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem.
Ewentualne koszty ważenia ponosi sprzedający.
24. wymagane przepisami prawa zaświadczenie o demontażu pojazdu jest wystawiane przez nabywcę i dostarczone wskazanemu pracownikowi sprzedającego
w uzgodnionym dniu odbioru pojazdu pod rygorem odmowy wydania rzeczy przez sprzedającego,
25.  oferta kupna odpadu powinna być złożona (podpisana) zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę,
26.  sposób przygotowania oferty:
a)    wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego,
b)    Wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży
c)    kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysku lub unieszkodliwiania zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem, 
d)    pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności,
e)    uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio).
27.  braki w dokumentach określonych w pkt 26 ppkt c-e skutkują wezwaniem
do uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu, bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty,
28. Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 26, nie jest zobligowany do ponownego ich złożenia w niniejszym postępowaniu, w zakresie: dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c i e.
29. odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami.
30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert.
31. miejsce oględzin i odbioru odpadów: Stacja Obsługi Autobusów Płaszów w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 2, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Henryka Białka (tel. kontaktowy 12/254-18-03)
32.  kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/szt..
33.  termin składania ofert: 04.08.2015r. do godz. 11.45 oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane
34.  miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
35.  oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 04.08.2015r. przed godz. 12.00.
 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2015 r. godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS