Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

23.12.2015 Dotyczy: sprzedaży odpadów o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne: złom styków srebrnych – 200,42kg w trybie przetargu nieograniczonego znak FR 281-37-2/15

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR 281-37-2/15

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE SZLACHETNE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych
w trybie przetargu nieograniczonego
§ 1
Przedmiotem sprzedaży jest: Odpad o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych
Tryb sprzedaży:  przetarg nieograniczony .
§ 2
Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem,
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą przy ulicy         Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie ( zwane także MPK S.A.,  Sprzedającym lub Spółką ) .
§ 3
1.    Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia                o przetargu na stronie internetowej http://mpk.krakow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń        w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3.
2.    Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu, która ma wpływ na treść ogłoszenia publikuje się w sposób o którym mowa w punkcie 1,
§ 4
Do przetargu mogą przystąpić oferenci (zwani także kupującymi lub nabywcami) zainteresowani kupnem odpadu o kodzie 16 01 18 metale nieżelazne: złom styków srebrnych.
§ 5
1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty w terminie do dnia 04.01.2016 do godziny 11:30.
 
§ 6
1.    Opis przedmiotu przetargu: odpad o kodzie 16 01 18 metale nieżelazne: złom styków srebrnych w ilości 200,42kg
§ 7
2.    Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży są następujący pracownicy MPK S.A. w Krakowie : Mateusz Kraszewski tel. 122541165                      tel. komórkowy: 882198132
3.    W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
ich małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej.
§ 8
1.    Oferty należy przygotować zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
2.    Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:
a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz ewentualnego Podwykonawcy; telefon kontaktowy, adres e-mail ; NIP, REGON
b)    oferowaną cenę
c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;
d)    oświadczenie o akceptacji regulaminu przetargu;
e)    datę złożenia oferty i podpis oferenta;
f)     Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.
3.    Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące Nabywcy:
a)    reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów kopie ważnych dowodów tożsamości,
b)    w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć przedmiot przetargu w związku  z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji     i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c)    wypełnione i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów
d)    kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – dokumenty dotyczą podmiotu odbierającego odpady z MPK S.A. w Krakowie. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;
e)    W zakresie dokonywania niezbędnych czynności załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwanie się przez nabywcę podwykonawcami;
f)     W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym przetargiem warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych
g)    umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji Nabywcy (jeśli dotyczy).
h)    pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu, jeżeli nie wynika ono        z dokumentów przedstawionych w ofercie. (jeśli dotyczy).
4.    Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
5.    Zmiany i wycofanie oferty:
a)    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany    w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b)    Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane           i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna.
c)    Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak jak oferta pierwotna,                w szczególności powinno być opatrzone napisem:” NIE OTWIERAĆ PRZED…”   i dodatkowo napisem „ZMIANA”.
d)    Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane  w ten sam sposób, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE
e)    Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana Oferentowi bez otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty.
f)     Dopuszcza się zwrot wycofanej oferty do rąk własnych Oferenta.
g)    Od Oferenta osobiście odbierającego ofertę wymaga się odpowiednio:
                                  i.    przedstawienia dokumentu tożsamości,
                                 ii.    złożenia czytelnego podpisu z datą pod oświadczeniem potwierdzającym osobisty odbiór oferty,
                                iii.    jeżeli ofertę odbiera pełnomocnik Oferenta– zobowiązany jest do pozostawienia w aktach sprawy pełnomocnictwa do osobistego odebrania wycofanej oferty.
 
§ 9
1.    Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) opisanej
Przetarg na sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 18 - metale nieżelazne: złom styków srebrnych przez MPK S.A. w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 04.01.2016 godz. 12:00”
w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. Jana Brożka 3 w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2016 godz. 11:30
2.     O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3.    Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez względu na powód opóźnienia.
§ 10
1.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.01.2016 o godzinie 12:00  w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3.
2.    Otwarcie ofert jest jawne.
3.    Oferta zostanie odrzucona , jeżeli:
a)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
b)    nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
6.    O odrzuceniu oferty oferent jest zawiadamiany pisemnie.
7.    Oferent jest związany złożoną ofertą 30 dni .  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. Oferent samodzielnie lub na wniosek MPK S.A. w Krakowie może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek MPK S.A. w Krakowie może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że MPK S.A. w Krakowie może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
8.    Oferta oferenta, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą jest  odrzucana.
§ 11
1.    Komisja przetargowa dokonuje wyboru ofert, wybierając ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną netto.
2.    W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, komisja przetargowa bierze pod uwagę cenę wyższą.
3.    Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej najwyższej cenie, oferenci, którzy złożyli te oferty, wzywani są do złożenia w terminie określonym przez MPK S.A. ofert dodatkowych.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.    W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, oferta złożona wcześniej zostanie wybrana jako korzystniejsza.   
5.    Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnymprzy ul. Jana  Brożka 3.
6.    Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nabył przedmiot przetargu i otrzyma fakturę.
7.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odbioru faktury na konto bankowe MPK S.A. w Krakowie.
8.    Wydanie odpadu Nabywcy nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu wpływu należności na konto bankowe Sprzedającego.
9.    Nabywcy, który nie wniósł zapłaty nie przysługuje roszczenie o wydanie odpadu – złom styków srebrnych a MPK S.A. w Krakowie  przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży.
10. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Oferentom.
 
§ 12
1.    Komisja przetargowa z przebiegu postępowania sporządza protokół, który powinien zawierać:
a)    określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,
b)     imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
c)    zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,
d)    najwyższe ceny zaoferowane za przedmiot sprzedaży,
e)    imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) Nabywcy,
f)      wysokość ceny nabycia,
g)    wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.
2.            Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej, po czym zatwierdza go Zarząd MPK S.A. w Krakowie.
 
§ 13
1.    MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
2.    W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec MPK S.A. w Krakowie z tego tytułu.
3.    W toku postępowania przetargowego nie stosuje się środków odwoławczych.
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS