Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

02.08.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR 281-24-2/16

FR 281-24-2/16

 

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

  1. Kod odpadu 16 01 18 – metale nieżelazne

Przedmiot sprzedaży:

a)    Złom części elektrycznych – 950kg – (z demontażu wagonu)

b)    Złom części elektrycznych – 240kg – (prostowniki)

 

 

Przed złożeniem oferty kupujący zobowiązany jest do oględzin wystawionych odpadów.  Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduje odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń;

 

 

Oględzin odpadów można dokonać na terenie Stacji Obsługi i Remontów przy         ul. Jana Brożka 7 w Krakowie, po wcześniejszym zgłoszeniu się do Pana Bogusława Nowaka (tel. 12 254 19 78);

 

Warunki sprzedaży:

1.    Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w ofercie;

2.    Załadunku i transport odpadu dokonuje nabywca z uwzględnieniem wszelkich wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku i transportu przedmiotowych odpadów;

3.    Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem itp. nabytego odpadu;

4.    Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z załadunkiem i transportem odpadu;

5.    Składając ofertę nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym
i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku
i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności
załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwania się przez nabywcę podwykonawcami;

6.    Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu lub co najmniej upoważnienie wystawione do odbioru przez nabywcę odpadu;

7.    W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym warunki obowiązujące nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności przez nich wykonywanych;

8.    Ze względu na stan i charakter sprzedawanego odpadu oraz sposobu jego  składowania sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami    z dnia oględzin oraz z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu;

9.    Każdy z wymienionych w zapytaniu ofertowym odpadów jest odrębnym przedmiotem sprzedaży i w związku z powyższym podlega odrębnej ocenie pod względem wyboru najkorzystniejszej oferty kupna;

10.  W przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednego odpadu dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym odpadu;

11.  Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których celem byłoby jego istotne pomniejszenie;

12.  Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiot sprzedaży
np. przed wpływem czynników atmosferycznych;

13.  Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze względu na ich nieporównywalność;

14.  Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.)  
w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc
lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem. Ewentualne koszty ważenia ponosi nabywca;

15.  Oferta kupna odpadu powinna być złożona i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ofertę;

16.  Sposób przygotowania oferty:

a)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego;

b)    Wypełnione i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzedawanych odpadów

c)    Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia niezbędnego zezwolenia na transport oraz zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie zakupionych odpadów, a także kserokopie innych niezbędnych aktów administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga się uwierzytelnienia kserokopii dokumentów poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

d)    Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności;

e)    Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio);

 

 

 

17.  Stwierdzenie braków w dokumentach określonych w pkt. 16 ppkt. c-d spowoduje wezwanie oferenta do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkował będzie odrzuceniem oferty;

18.  Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.    w Krakowie i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 16 nie jest zobligowany do ponownego ich złożenia w  niniejszym postępowaniu,      w zakresie: dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c do e;

19.  Oferent, który w okresie ostatnich sześciu  miesięcy od daty ukazania się niniejszego postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę z której warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania;

20.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/odpad;

21.  Termin składania ofert: 17.08.2016r. do godz. 11.30 oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

22.  Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków;

23.  Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na zakup metali nieżelaznych wraz znakiem sprawy”;

24.  Odbiór odpadów możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury proformy z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie S.A.;

25.  Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie wagi podanej w załączniku do zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 14 i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na podstawie rzeczywistej wagi nabytego odpadu.

26.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania ofert;

27.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2016 r. godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów;

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS