Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

12.04.2017 Wykonanie operatów w celu aktualizacji pozwoleń emisyjnych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR 27-13-2/201

Zapytanie ofertowe Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na jednorazowym wykonaniu operatów oraz uzyskaniu pozwoleń emisyjnych do powietrza w związku z upływem terminu ważności posiadanego pozwolenia dla trzech Stacji Obsług MPK S.A.:

1. Stacja Obsługi Autobusów Płaszów; 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 2,

2. Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce; 31-752 Kraków, ul Makuszyńskiego 34,

3. Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10.

Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do zidentyfikowania instalacji w odniesieniu do aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska, wykonania operatów emisji do powietrza dla ww. lokalizacji, oraz uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów z tych instalacji dla ww. lokalizacji.

Harmonogram wykonywania prac:

1. Przygotowanie wraz z wnioskiem operatów oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenia emisyjne oraz złożenie ich do akceptacji zamawiającego – do dnia 01.08.2017. 2. Przekazanie Zamawiającemu dla każdej Stacji Obsługi odrębnie po dwa egzemplarze zaakceptowanej dokumentacji w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej – do dnia 15.08.2017

3. Złożenie dokumentów do urzędu – 31.08.2017

Zamawiający wymaga aby nowe pozwolenia emisyjne obowiązywały od dnia następnego po wygaśnięciu obecnie obowiązujących pozwoleń.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich informacji na temat toku spraw, w szczególności harmonogramu prowadzonych czynności oraz okoliczności mogących skutkować niedotrzymaniem ww. terminów. Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego jakie skutki i dodatkowe wymagania mogą wynikać z przygotowanych materiałów nie później niż w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich ewentualnych wad opracowanej dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego lub przez właściwy urząd w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie przedmiotowych pozwoleń.

Wykonawca z chwilą dostarczenia decyzji dotyczącej pozwolenia na emisję, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie, majątkowe do każdego z przekazanych dokumentów. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszego zamówienia zawiera wszelkie koszty związane z jego realizacją (w tym, koszty konsultacji i uzgodnień, przekazywania informacji, korekt i poprawek), z wyjątkiem opłat administracyjnych. Opłaty administracyjne ponosi bezpośrednio Zamawiający. Wartość zamówienia nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do pełnej realizacji i nie jest podstawą do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z tytułu niezrealizowania całości umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych i dostarczonych opracowań. W razie wykrycia lub ujawnienia się wad dostarczonego przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszelkie wady niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o ich wykryciu, jednakże w każdym wypadku nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zapłata na podstawie wystawionej faktury - termin 30dni. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez Zamawiającego po otrzymaniu decyzji urzędowych dotyczących pozwolenia na emisje substancji szkodliwych do powietrza.

Oferty proszę składać na Dziennik Podawczy MPK S.A. ul. Jana Brożka 3, w terminie do 25.04.2017 do godziny 12:00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2017 o godzinie 12:30. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA adresat: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia: zapytanie ofertowe znak sprawy: FR 225-39-2/2017 (345)

temat zamówienia: Wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń na emisje substancji szkodliwych do powietrza w związku z upływem terminu ważności posiadanego pozwolenia dla trzech Stacji Obsług MPK S.A.:

Stacja Obsługi Autobusów Płaszów; 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 2,

Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce; 31-752 Kraków, ul Makuszyńskiego 34,

Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): ....................................................................................... adres Wykonawcy: .................................................................................................................... Oferta. „Nie otwierać przed 25 kwietnia 2017 r. godz. 12:30”

Kryterium wyboru oferty: cena

O wyniku postępowania MPK S.A. zawiadomi Oferentów, po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania na każdym z jego etapów bez podania przyczyny, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS