Bilety

Bieżące sprawy dotyczące biletów

Aktualizacja 01.08.2023

BILETY WOLNEJ JAZDY

Bilety Wolnej Jazdy wydawane są w Punktach Obsługi Pasażera ZTP, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. ( z późn. zm.) - Załącznik Nr 2.

Wymienione przepisy oraz szczegółowe informacje odnośnie do wydawania Biletów Wolnej Jazdy, zamieszczone są na stronie organizatora Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie:

 

https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/przewodnik-po-biletach-kmk

(uprawnienia do ulg).

 

 

Informacje archiwalne

aktualizacja 17.02.2023 

BILETY


1 lutego 2021 roku w Krakowie weszły w życie zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej. Nowe stawki obejmują zarówno bilety jednorazowe, jak i miesięczne. Wszystkie bilety okresowe nabyte przed terminem wejścia w życie uchwały mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności, na zasadach dotychczas obowiązujących.

Wszystkie niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane z obiegu:

1) mogą być wymienione na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej, z możliwością dopłaty,

2) niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie mogą być wymieniane do 31 lipca 2021 roku.

 

Bilety okresowe nabyte przed dniem 1 lutego mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności.

 

Informacje o biletach:

BILETY WOLNEJ JAZDY wydawane przez MPK dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+

- Informujemy, że aktualnie rodzinom 3+ zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania na terenie Miasta Krakowa - Krakowską Kartę Rodzinną wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18. Dzieci z rodzin, które uczestniczą w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+ są uprawnione do bezpłatnych przejazdów co dokumentują okazując w czasie kontroli biletowej Krakowską Kartę Rodzinną z zapisem Biletu wolnej jazdy lub Krakowską Kartę Rodzinną 3+ wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką.

 

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na stałe w obszarze Gminy Miejskiej Kraków (nie uczestniczących w programie KKR3+) oraz gmin objętych integracją międzygminną, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Uprawnienie obejmuje: dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia.

Dla uprawnionych z tego tytułu dzieci Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie Miejskiej wydaje MPK S.A. w Punktach Sprzedaży Biletów wyszczególnionych na poniższej stronie:

mpk.krakow.pl/pl/bilety2/gdzie-kupic-bilety/

 

Więcej informacji o programie Krakowska Karta Rodzinna znajduje się pod adresem:

https://kkr.krakow.pl/ 

 

Warunkiem wydania biletów wolnej jazdy dla uprawnionych członków rodziny wielodzietnej jest:

1. Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej 3+, w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dla potwierdzenia kontynuowania nauki: ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury lub ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card).

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga: Dla potwierdzenia statusu rodziny wielodzietnej w miejsce aktów urodzenia można przedłożyć Karty Dużej Rodziny, wydane dla co najmniej trójki dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony).

2. Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów, które pozwolą na ustalenie czy miejscem zamieszkania rodziny wielodzietnej (tj. miejscem faktycznego przebywania z zamiarem stałego pobytu – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Kraków lub jedna z gmin objętych integracją międzygminną, z tym, że nie jest wymagane zamieszkiwanie wspólne.

A. Podstawowym środkiem dowodowym są dowody osobiste rodziców/opiekuna oraz innych pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy, potwierdzające zameldowanie członków rodziny na pobyt stały.

B. W przypadku, gdy rodzina zamieszkuje w obszarze integracji bez zameldowania stałego wymaga się złożenia stosownego oświadczenia potwierdzonego podpisem osoby składającej oświadczenie o miejscu zamieszkania członków rodziny, stanowiących rodzinę wielodzietną. Oświadczenie mogą składać: rodzic/rodzice, w imieniu swoim i dzieci (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego dzieci). Dodatkowo, konieczne jest okazanie innych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w miejscu zgłoszonym w oświadczeniu, w szczególności może to być:

- zeznanie podatkowe PIT (I strona) lub deklaracja ZAP-3 rodzica/opiekuna prawnego, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (zawierające oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną),

- zaświadczenie MOPS lub PCPR, potwierdzające, że rodzina zamieszkuje w Krakowie lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną i jest objęta pomocą społeczną (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oświadczenia),

- aktualne rachunki wystawione na jednego z członków rodziny np.: za energię elektryczną, wodę, telefon, innego rodzaju umowy, abonamenty, korespondencja adresowana imiennie do osoby zainteresowanej i doręczana za pomocą podmiotów profesjonalnych (takich jak np.: Poczta Polska, firmy kurierskie),

- legitymacje szkolne/przedszkolne, lub studenckie dzieci z wpisem miejsca zamieszkania,

- dowody osobiste członków rodziny ze wskazanym miejscem zameldowania mogą być pomocne w potwierdzeniu miejsca zamieszkiwania jednakże pojęcie miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania nie są tożsame.

Uwaga: Przy wydawaniu biletów wolnej jazdy dla dzieci, które miały wydany bilet wolnej jazdy w roku poprzednim a ich rodzina nadal posiada status rodziny 3+, nie wymaga się udokumentowania miejsca zamieszkiwania.

 

Uprawnienie do uzyskania Biletu wolnej jazdy ustalane jest na dzień jego wydania.

Jeżeli w kolejnych latach jedno z dzieci zmieniło miejsce zamieszkania, przestało się uczyć lub ukończyło 24 lata i w związku z tym pozostało tylko jedno lub dwójka dzieci spełniających powyższe warunki - w takim przypadku one także tracą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

 

Wykaz gmin znajdujących się w obszarze objętym integracją międzygminną na podstawie zawartych Porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego:

 

- Zabierzów

- Liszki

- Czernichów

- Biskupice

- Skawina

- Świątniki Górne

- Mogilany

- Wieliczka

- Kocmyrzów-Luborzyca

- Michałowice

- Zielonki

- Iwanowice

- Skała

- Wielka Wieś

- Niepołomice

- Słomniki

- Krzeszowice

- Brzeźnica

 

 

 

BILET SOCJALNY

Bilet socjalny - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń pomocy społecznej. Podstawą wydania biletu Socjalnego jest:

 

1) pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

2) dokument potwierdzający tożsamość

 

 

BILET AKTYWIZUJĄCY DLA BEZROBOTNYCH

Bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważność nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.

 

 

BILET MIESZKAŃCA

Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione są osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn.zm.)

 

1)       bilet Mieszkańca na jedną linii (normalny i ulgowy), ważny w strefie biletowej I

2)       bilet Mieszkańca sieciowy (normalny i ulgowy) uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami, we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu:

a)       na I strefę – ważny w strefie biletowej I

b)       na I i II strefę – ważny w strefach biletowych I i II

c)       na I i II i III strefę – ważny w strefach biletowych I i II i III

d)       bilet Mieszkańca Półroczny (normalny i ulgowy) – nabywany na okres dowolnie wybranych kolejnych 6 miesięcy, ważny w strefie biletowej I; I i II; I i II i III

e)       bilet Mieszkańca Półroczny 5+1 (normalny i ulgowy) – ważny w strefie biletowej I;

 

Bilet Mieszkańca Półroczny 5+1 nabywa się na poniższych warunkach:

- Nabycie biletu Półrocznego 5+1, ważnego w strefie biletowej I następuje za pomocą dedykowanych kanałów elektronicznych lub systemach mobilnych na zasadach w nich określonych, płacąc w pięciu należnościach z góry za dany miesiąc zachowując ciągłość ważności biletów kwotę 80 zł za każdy miesiąc (bilet normalny) lub 40 zł (bilet ulgowy). Ciągłość oznacza brak przerw pomiędzy ważnością poszczególnych biletów). Po upływie terminu umożliwiającego zwrot piątego biletu (15 dnia przed końcem jego ważności) kupujący uzyskuje prawo zakupu biletu na miesiąc kolejny za kwotę 20 zł (bilet normalny) lub 10 zł (bilet ulgowy).

 - Każdy bilet nabywany jest z zachowaniem 1-dniowego okresu przedsprzedaży poprzez miesięczne obciążenia karty płatniczej.

 - Istnieje możliwość zwrotu biletu na zasadach określonych w Uchwale taryfowej, jednakże zwrot biletu lub brak możliwości obciążenia rachunku klienta jest równoznaczny z rezygnacją z dokonywania nabywania biletu Półrocznego 5+1.

 - Rezygnacja z nabywania biletu Półrocznego 5+1 wiąże się z odstąpieniem od nabycia biletu na kolejne miesiące. Pierwsze i ponowne przystąpienie do nabywania biletu Półrocznego 5+1 wymaga deklaracji w dedykowanych kanałach elektronicznych lub systemach mobilnych.

 

Więcej informacji na temat programu Karta Krakowska znajdziesz tutaj.

 

 

BILETY ZINTEGROWANE na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami aglomeracyjnymi:

bilet WSPÓLNY 70-minutowy (normalny i ulgowy) – na okaziciela; uprawniający do przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w strefach biletowych I i II i III oraz pociągami Kolei Małopolskich Sp z o.o. (KMŁ) na odcinkach określonych w przepisach KMŁ; ważny przez 70 minut od walidacji w środkach komunikacji miejskiej lub w pociągach.

 

DUPLIKATY

Duplikaty biletów okresowych można otrzymać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów w dniach i godzinach jego otwarcia.

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 

Poniżej lista uczelni, których legitymacje można doładowywać od razu w automacie KKM (nie wymagają formatowania w PSB):

 

WSZiB - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

AGH -                     Akademia Górniczo-Hutnicza

UJ -                         Uniwersytet Jagielloński

UP -                        Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

PK -                        Politechnika Krakowska

KA -                        Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

UR -                        Uniwersytet Rolniczy

WSE –                    Wyższa Szkoła Europejska

 

 

ZWROT BILETU OKRESOWEGO

Bilet okresowy wykupiony na okres 1,2 lub 3 miesięcy lub bilet Półroczny może zostać anulowany z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany czas ważności biletu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu ważności biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę lub okazać inny zaakceptowany przez organizatora usług przewozowych nośnik zakupionego biletu okresowego w celu jego anulowania. Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty z potrąceniem należności za czas, w którym bilet został wykorzystany. Należną kwotę do zwrotu wylicza się dzieląc pełną cenę biletu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę pozostałych dni ważności (licząc od dnia następnego po dniu dokonania anulowania biletu do ostatniego dnia ważności biletu).

 

Bilet Półroczny 5+1 może zostać anulowany od 1 do 6-go miesiąca z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany okres ważności biletu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu w danym miesiącu. W tym celu pasażer obowiązany jest okazać zaakceptowany przez organizatora usług przewozowych nośnik zakupionego biletu w celu jego anulowania. Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty w potrąceniem należności za czas, w którym bilet został wykorzystany w danym miesiącu. Należną kwotę do zwrotu wylicza się dzieląc cenę biletu w danym miesiącu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę pozostałych dni ważności w danym miesiącu (licząc od dnia następnego po dniu dokonywania anulowania biletu do ostatniego dnia ważności biletu).

 

 

 

BILETY – ODLICZENIA

Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych, osoby fizyczne uprawnione do odliczeń, mogą w zeznaniu rocznym uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, koszty dojazdu do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej, w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennym biletem okresowym. W związku z powyższym, prosimy o zachowanie dowodów zakupu doładowania biletu okresowego, które są wystarczające zamiast dotychczasowo wystawianych faktur. Ponadto właściciel biletu może samodzielnie za pośrednictwem STRONY, wybierając odpowiednią datę, uzyskać i wydrukować historię transakcji w danym roku. To samo można otrzymać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów i w razie konieczności wykazać poniesione w ciągu roku koszty.

Na żadanie nabywcy nadal są wystawiane faktury VAT dokumentujące sprzedaż, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu biletu.