Opłaty dodatkowe i inne

Kontrola biletów i opłaty dodatkowe

Kontrola biletów KMK

Podmiot odpowiedzialny za kontrolę biletów

Od dnia 1 lipca 2023 r. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie organizuje własną kontrolę biletową w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Płatności

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz. Wysokości opłat dodatkowych podane są w poniższej tabeli.

 

Rodzaj opłaty

 

Opłata dodatkowa [zł]

     

 

        opłata dodatkowa za przejaz pasażera bez ważnego biletu/dokumentu przewozu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego

300,00*

 * w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 50%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 25% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu

  

 

  opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego

200,00*

* w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 30%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 15% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu

 

 

 

 

  opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt

200,00*

* w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 30%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 15% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu

 

    opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego,  bez uzasadnionej przyczyny

 

520,00

 

 

  opłata  manipulacyjna  za  czynności  związane
  z pobraniem  opłaty  dodatkowej  lub  wystawieniem  wezwania  do zapłaty  w przypadkach ich umorzenia, określonych w zał. Nr 3 do uchwały § 12 ust. 4

16,00

Płatności można dokonać:

  • w Punkcie Obsługi Pasażerów KMK os. Centrum D 7 (wejście 2), 31-933 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–19.00,
  • elektronicznie na konto nr 14 1020 2892 0000 5102 0869 8823 (Bank PKO Bank Polski S.A.) – w tytule wpłaty należy podać nr wezwania do zapłaty.

Termin płatności wynosi 14 dni, po upływie tego terminu do należności głównej zostaną doliczone odsetki ustawowe.