Polityka prywatności i Polityka cookies

Polityka prywatności i plików cookies Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

 

 

Informacje wstępne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, swoich pracowników, kontrahentów i partnerów. W celu zapewnienia transparentności procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszej Polityce, przedstawiamy Państwu, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, informujemy komu dane udostępniamy oraz jakie prawa, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Państwu przysługują.

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków.

Natomiast w przypadkach wskazanych poniższej, administratorem danych, w imieniu i na rzecz których działa MPK S.A. w Krakowie, są:

1)     Krakowska Karta Miejska – administratorem danych jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków;

2)     Karta Krakowska – administratorem danych jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą przy ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków;

3)     Krakowska Karta Rodzinna – administratorem danych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą przy ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W konsekwencji, w przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem: (12) 254 14 54.

Dodatkowo, w przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poniższych przypadków, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

1)     Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@ztp.krakow.pl w związku z pytaniami dotyczącymi Krakowskiej Karty Miejskiej oraz Karty Krakowskiej;

2)     Prezydenta Miasta Krakowa oraz Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@um.krakow.pl w związku z pytaniami dotyczącymi Karty Krakowskiej oraz Krakowskiej Karty Rodzinnej.

 

 

Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych osobowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

 

Lp.

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

1.

Realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu.

·       Wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej, korzystanie z funkcjonalności portalu eBILET i portalu mKKM, wydanie mobilnej Krakowskiej Karty Miejskiej, zawarcie umowy zakupu biletu okresowego, a także prowadzenie ewidencjonowania sprzedanych biletów i kontroli rozpatrywania reklamacji w tym zakresie.

·       Udział w licytacji bądź przetargu.

2.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu.

·       Uczestnictwo w konkursach i akcjach promocyjnych.

3.

Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny.

·       Analiza i rozpatrywanie skarg, wniosków, pochwał oraz innych postulatów.

·       Wypełnienia obowiązków podatkowych i innych wynikających wprost z przepisów prawa.

4.

Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

·       Analiza i udzielenie odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź poprzez wiadomość elektroniczną.

Wyjaśniamy, iż wysłanie wiadomości e-mail będzie traktowane jako zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz danych osobowych zawartych w treści wiadomości e-mail. Polityka prywatności dostępna jest na stronie www.mpk.krakow.pl/pl/polityka-cookies/

·       Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

 

 

 

Bezpieczeństwo

MPK S.A. w Krakowie chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Środki bezpieczeństwa wdrażane są sukcesywnie w oparciu o wyniki analizy ryzyka, przy uwzględnieniu postępu technologicznego.

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także w związku z zabezpieczeniem interesu Państwa oraz Administratora danych, tj. do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Jedynym wyjątkiem jest udział w konkursie, w takim przypadku okres przetwarzania danych zostaje ograniczony do czasu trwania akcji oraz jej rozliczenia (nie wyłącza to prawa do odwołania zgody, a tym samym rezygnacji z udziału w konkursie, w dowolnym momencie).

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: organizator publicznego transportu zbiorowego, podmioty uprawnione do kontroli biletów, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy wspomagające MPK S.A. w Krakowie w organizacji konkursów, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 

 

Prawa podmiotu danych i Administratora

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione nam dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Niemniej, informujemy, iż udostępnione przez Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A w Krakowie, którego dane kontaktowe udostępniono powyżej.

Rozpatrzenie wniosku o realizację ww.praw jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

 

 

Polityka cookies

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • W ramach Serwisu www.mpk.krakow.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

ASP.NET_SessionId

Sesyjne

Przechowuje informację o tym, czy strona jest wyświetlana jako zwykła czy jako "dla niedowidzących"

Style

Trwałe

Przechowuje identyfikator sesji

Edito.FormView

Trwałe

Przechowuje informacje o wypełnieniu formularza

Edito.Polls

Trwałe

Przechowuje informacje o wypełnieniu sondy

Datr

Trwałe

Facebook

cdata, PHPSESSID

Sesyjne

Wyszukiwarka połączeń

PREF, GDSESS, GAPS, SNID, GAPS, NID, khcookie

Trwałe

Google Maps

__utmz   

Trwałe

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

__utma

Trwałe   

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika

__utmb

Trwałe

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

__utmc 

Sesyjne

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.