OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

01.03.2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów - Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pudła tramwajowe

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.5.2021

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

 
Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:
 
Przedmiot sprzedaży:
 
Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pudła tramwajowe:
1. typ E1 o nr bocznym HW103 (bez wózków)
2. typ E1 o nr bocznym RW159 (bez wózków)
3. typ C3 o nr bocznym RB534  (z wózkami)
 
Oferty należy składać do dnia 12.03.2021 r. do godz. 9.30,  przesyłając je na adres Biurza Obsługi Klienta, ul. Brożka 3, 30-347 Kraków. 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 12.03.2021 r. przed godz. 10.00 postępowanie DR.236.5.2021”.
 
 
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską.
 
 
Przed złożeniem oferty kupujący zobowiązany jest do oględzin wystawionego odpadu.