OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

16.06.2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży używaną maszynę myjącą

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.8.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży:

 
Automatyczną maszynę myjącą Numatic
Cena minimalna: 729,00 zł  brutto.
 
Podana powyżej kwota za urządzenie jest kwotą wywoławczą. 
 
Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny.
 
Pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży proszę kierować na e-mail bnowak@mpk.krakow.pl, telefonicznie 12 254 19 78, 608 428 627 lub jpoprawa@mpk,krakow.pl, telefonicznie 12 254 19 56, 664 488 376.
Możliwość  oględzin urządzeń możliwy jest w Stacja Obsługi i Remontów MPK S.A. Kraków. ul. Brożka 7, w godz. 7:00 – 13:00  (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.
Termin składania ofert: 05.07.2021 r. do godz. 8.30, oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane; 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 05.07.2021 r. przed godz. 09:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 09:00 w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, unieważnienia postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.