OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

17.06.2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży używaną suwnicę półbramową.

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.12.2021

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży w formie przetargu suwnicę półbramową udźwig 5 Mg, o nr ewidencyjnym UDT N3312000293. 

Kwota wywoławcza: 7 000,00 zł netto.

Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto. 
 
Pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży proszę kierować na e-mail rpietrz@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: 12 254 16 03.
Możliwość  oględzin urządzeń możliwy jest w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta MPK S.A. Kraków. ul. Ujastek 12, 31-752 Kraków w godzinach 7.00-13.00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu).
 
Uzupełnioną ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznianiu się z przedmiotem sprzedaży (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem o zaakceptowaniu regulaminu przetargu (załącznik nr 3) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.
Termin składania ofert: 09.07.2021 r. do godz. 8.30, oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 09.07.2021 r. przed godz. 09:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r. o godz. 09:00 w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.