OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

10.04.2024 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadowego oleju napędowego

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.8.2024

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż oleju napędowego niespełniającego obowiązujących przepisów (tj. specyfikacji normy PN-EN 590:2022-08 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2023 poz. 1314)).

 
Lokalizacja odbioru odpadowego oleju napędowego: Teren Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10 – Stacja Paliw
 
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się sprawozdaniem nr 32/TA2/2024 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Niezapoznanie się z ww. dokumentem przez oferenta spowoduje odrzucenie jego oferty oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń.
 
Oferent zobowiązany jest do posiadania aktualnej decyzji na zbieranie, przetwarzanie lub utylizację odpadowego oleju napędowego a także do posiadania wpisu do  Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
a także Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy Logintrade. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się na platformie Logintrade: https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,162198,6393053b7430cb64d44c9f7c26cd897e.html