Zasady realizacji

01.09.2010 12:00:00 Zasady realizacji

Autor: admin

MPK S.A. w Krakowie świadczy usługi reklamowe na następujących zasadach:
 

1. Reklama całopojazdowa

Reklama całopojazdowa jest wykonywana metodą wyklejania folią samoprzylepną. W przypadku tramwaju obejmuje ona całą powierzchnię wagonu z wyłączeniem dachu oraz szyb. W przypadku autobusu obejmuje całą jego powierzchnię z wyłączeniem dachu, przodu pojazdu, szyb bocznych.  

2. Reklama modułowa

Pod reklamę modułową udostępnia się powierzchnię boku autobusu oraz powierzchnię tyłu autobusu. Na powierzchni tyłu autobusu, obejmującej także tylne okno, umieścić można moduł reklamowy „full back” składający się z dwóch części: z folii nieprzezroczystej (do wysokości tylnego okna) i z folii przezroczystej „one way vision”, umieszczonej na szybie tylnego okna.

W przypadku tramwaju pod reklamę udostępnia się powierzchnię na boku pojazdu o wielkości równej prostokątowi z folii samoprzylepnej o wymiarach: 245x75 cm (moduł Z 20).

3. Plakaty w ramkach

Pojazdy MPK S.A. w Krakowie wyposażone są w ramki do umieszczania plakatów reklamowych. Umieszczenie plakatu w ramce i jego usunięcie wykonywane jest przez MPK S.A. w Krakowie.

W tramwajach typu 105N oraz E1+C3 występują ramki dwustronne na wysokości wzroku pasażera, równolegle do kierunku wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz ramki jednostronne umieszczone nad drzwiami tramwaju. Wymiary plakatu dostosowanego do ramki reklamowej w tramwaju to:

 • 33,5 cm (szer.) x 37 cm (wys.). Pole zadruku : 32cm x 35 cm.

W tramwajach typu NGT6 występują ramki jednostronne, umieszczone są pod sufitem wzdłuż boków tramwaju, o wymiarze:

 •  90 cm (szer.) x 30 cm (wys.).

4. Reklama na oparciach siedzeń tramwajowych

W tramwajach typu 105N oraz E1+C3 można umieścic na opaciach siedzeń naklejki lub plakaty formatu A4 lub naklejki formatu A3.

5. Bus TV

Spoty reklamowe wraz z materiałem niekomercyjnym, tworzą program sekwencyjny emitowany wewnątrz autobusu. Długość jednego standardowego modułu reklamowego wynosi 30 sekund. Program emitowany jest średnio 12 godzin na dobę.

Format materiału źródłowego:

Plik Video: MPEG-2

Rozdzielczość typowa dla DVD tj. 720x576

Proporcje obrazu 4:3

Margines prawy i lewy 2 cm

lub

Plik Video: AVI

Rozdzielczość pliku 1200x568

Kodowanie: xvid

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH


MPK S.A. w Krakowie świadczy usługi reklamowe, w oparciu o zawarte z Klientem umowy cywilnoprawne, za wyjątkiem usług w zakresie reklam wewnątrz pojazdów, które mogą być świadczone na podstawie złożonego przez Klienta pisemnego zamówienia na formularzu zamówienia.

 

Aby zaprezentować swoją reklamę na naszym nośniku należy wypełnić i przesłać jeden z formularzy  znajdujących się u dołu strony.


PRZEDMIOT UMOWY

 • Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ekspozycji i wykonania reklamy na powierzchni pojazdów komunikacji miejskiej oraz wewnątrz pojazdów, należących do MPK S.A. w Krakowie.

WARUNKI OGÓLNE oraz TREŚĆ I ZMIANY TREŚCI REKLAMY

 • Reklama zostanie wykonana zgodnie z projektem zatwierdzonym przez MPK S.A. w Krakowie.
 • Klient odpowiada za treść i formę reklamy.
 • Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów, a w szczególności prezentować treści pornograficznych, stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje lub uzasadnione interesy MPK S.A. w Krakowie.
 • Treść prezentowanych reklam nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka.
 • MPK S.A. w Krakowie wyznaczy Klientowi termin do zlecenia zmiany lub usunięcia reklamy w przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień.
 • Pojazdy z umieszczonymi reklamami będą kursowały na obszarze komunikacyjnym MPK S.A. w Krakowie, zgodnie z obowiązującym w MPK S.A. rozkładem jazdy, na różnych liniach komunikacyjnych, z uwzględnieniem cykli eksploatacyjnych.
 • Klient zobowiązany jest do zapewnienia estetycznego wyglądu reklamy. W przypadku zgłoszenia przez MPK S.A. w Krakowie konieczności naprawy lub odnowienia reklamy, Klient zobowiązany jest do jej naprawy.
 • Prace, o których mowa powyżej nie powodują zawieszenia biegu umowy. W trakcie trwania umowy Klient może dokonać zmiany reklamy na pojeździe.
 • Każdorazowa zmiana reklamy na pojeździe może nastąpić za zgodą MPK S.A. w Krakowie oraz po zatwierdzeniu przez obie Strony umowy projektu zmienionej reklamy na pojeździe.

PRAWA AUTORSKIE

 • Klient wyraża zgodę na wykonanie przez MPK S.A. w Krakowie zdjęć pojazdów wraz z naniesioną reklamą i ich bezpłatne wykorzystanie do celów promujących działalność MPK S.A. w Krakowie.
 • Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do reklamy w zakresie niezbędnym dla celów umowy.
 • W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do projektu reklamy, Klient zobowiązuje się udzielić MPK S.A. w Krakowie wszelkiej pomocy, a także poniesie związane z tym koszty oraz naprawi szkodę, gdyby roszczenia okazały się zasadne.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów tej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133. poz. 883 z późn. zm.).

WYKONANIE, ZMIANA, ODNOWIENIE I USUNIĘCIE REKLAMY

 • Reklama zewnętrzna wykonana zostanie metodą wyklejenia samoprzylepną folią do wysokości dolnej krawędzi okna oraz folią "one way vision" na powierzchni okna w przypadku reklamy typu full back.
 • Wszelkie prace związane z wykonaniem, odnowieniem, zmianą i usunięciem wykonywane są w halach Stacji Obsługi MPK S.A. w Krakowie.

GWARANCJA

 • MPK S.A. w Krakowie udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace reklamowe.

WYNAGRODZENIE

 • MPK S.A. w Krakowie, na podstawie zawartej umowy lub złożonego pisemnego zamówienia, wystawia fakturę zgodnie z zapisami tej umowy.
 • Klient upoważnia MPK S.A. w Krakowie do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
 • Należności z tytułu realizacji umowy lub zamówienia będą realizowane w terminie 7,14, 21 dni od daty wystawienia faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania konta MPK S.A. w Krakowie. Standardowy termin płatności to 14 dni.

CZAS TRWANIA UMOWY

 • Czas trwania umowy rozpoczyna się od dnia następnego od daty podpisania protokołu - potwierdzenia wykonania prac.
 • Za zgodą obu stron umowa może zostać przedłużona na dalszy okres w formie aneksu.
 • MPK S.A. w Krakowie gwarantuje, że pojazd z reklamą zewnętrzną będzie eksploatowany na liniach komunikacyjnych przez co najmniej 21 dni w miesiącu. W przypadku niedotrzymania przez MPK S.A. w Krakowie tego warunku, okres najmu zostanie wydłużony o czas ponadplanowego przestoju.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 • MPK S.A. w Krakowie może rozwiązać umowę przed upływem okresu, na jaki została zawarta bez wypowiedzenia w przypadku:
 1. niezapłacenia przez Klienta kwoty wynagrodzenia określonego w umowie lub wynikającej z zamówienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.
 2. niedokonania zlecenia zmiany, naprawy lub odnowienia reklamy w terminie określonym w wezwaniu do zmiany, naprawy lub odnowienia.
 3. niewykonania reklamy przez okres uzgodniony przez Strony.
 • W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych powyżej MPK S.A. w Krakowie może naliczyć Klientowi karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w umowie lub wynikającej z zamówienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

 • MPK S.A. w Krakowie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę powstałą z przyczyn przez niego zawinionych.
 • MPK S.A. w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za uszkodzenie lub zniszczenie reklamy powstałe w wyniku zdarzeń losowych, kolizji drogowych,
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza MPK S.A. w Krakowie obejmuje straty rzeczywiście poniesione przez Klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Klient zobowiązuje się zawiadamiać MPK S.A. w Krakowie o każdej zmianie formy prawnej, adresu lub nazwy Klienta, sposobu reprezentacji, itp.
 • W razie niewykonania powyższego obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność za powstałe skutki prawne zaniechania zawiadomienia.
 • Wszelkie doręczenia na adresy wskazane w ostatnim powiadomieniu o zmianie adresu uważa się za doręczone prawidłowo.

 

Dział Marketingu MPK S.A. w Krakowie, tel. (12) 254 12 88, (12) 254 19 19, (12) 254 12 89, (12) 254 10 46, fax (12) 254 19 02