RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM
MONITORINGU UMIESZCZONEGO NA AUTOMATACH BILETOWYCH I PRZYSTANKACH MPK S.A. W KRAKOWIE

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie.

 

Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona mienia, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz dochodzenie bądź obrona roszczeń.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L nr 119).

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracji podlega obraz (bez dźwięku). Wizerunek utrwalony za pośrednictwem monitoringu będzie przechowywany przez maksymalnie 14 dni, a następnie zostanie usunięty. Jeśli nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis urządzeń i oprogramowania związanego z monitoringiem wizyjnym oraz świadczące usługę ochrony mienia,
a także podmioty publiczne i instytucje uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

 

 


Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego KMK w Krakowie

Lp.

Cel

Podstawa prawna

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L nr 119)

MPK

ZTP

MPK

ZTP

1.

Zapewnienie wymaganych warunków bezpieczeństwa dla osób (w tym pracowników własnych administratora) i bagażu KMK w Krakowie

Þ       art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. e) RODO – w zakresie przewozów zleconych przez GMK;

Þ       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodnie z art. 776 oraz art. 777 KC;

Þ       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie przewozów komercyjnych realizowanych przez Spółkę.

Þ       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.

2.

Rozpatrywanie skarg, reklamacji lub prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli oraz dystrybucji biletów w KMK, rozpatrywania wniosków, udzielania wyjaśnień

Þ       art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zakresie przewozów zleconych przez GMK;

Þ       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie przewozów komercyjnych realizowanych przez Spółkę.  

Þ       art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

3.

Kontrola jakości pracy wykonywanej przez  podmioty działające na zlecenie administratora oraz mienia publicznego lub osób trzecich

Þ        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Þ        art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Þ        art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.

Ochrona mienia administratora oraz mienia publicznego

nie dotyczy

Þ        art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zakresie przewozów zleconych przez GMK;

Þ        art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie przewozów komercyjnych realizowanych przez Spółkę.

nie dotyczy

5.

Dochodzenie roszczeń

Þ        art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zakresie przewozów zleconych przez GMK;

Þ        art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie przewozów komercyjnych realizowanych przez Spółkę.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6.

Optymalizacja pracy Spółki (Pojazdów)

nie dotyczy

Þ       art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zakresie przewozów zleconych przez GMK.

nie dotyczy

7.

Pozyskiwanie informacji odnośnie stanu technicznego infrastruktury w celu ochrony pojazdów i pasażerów

Þ       art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Þ       art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8.

Szkolenia oraz instruktaże

nie dotyczy

Þ       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  – zgodnie z 2373 § 2 k.p.

nie dotyczy

9.

nie dotyczy

Optymalizacja funkcjonowania KMK (ocena komfortu podróży pasażerów)

nie dotyczy

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.